Strona główna Ogólna Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów po zmianie...

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów po zmianie przepisów (po dniu 1.04.2014r)

878
PODZIEL SIĘ

Dla podatników dysponujących samochodami wykorzystywanymi do działalności gospodarczej – w związku ze zmianą przepisów wprowadzoną od dnia 1 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Finansów przygotowało broszurkę wskazującą na interpretację nowych przepisów. Z broszurką możecie się Państwo zapoznać na stronie Ministerstwa Finansów.

W broszurce tej przedstawiona została zasada ogólna rozliczenia tj. ograniczenie do odliczenia 50% podatku naliczonego, jak i wyjątek polegający na odliczeniu podatku w 100%.

Broszurka ta wyjaśnia w zasadzie w jaki sposób praktycznie organy podatkowe będą podchodziły do mieszanego charakteru pojazdów samochodowych czy też jakie wymogi będą musiały zostać koniecznie zrealizowane do odliczenia 100% podatku naliczonego.

Tytułem przykładu wskazać zatem należy, że:

  • „Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”. Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.
  • w zakresie specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu – W przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji – o tej ewidencji pisaliśmy tutaj –uprawniającej do 100% odliczenia podatku naliczonego – (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu”.
  • w zakresie konieczności posiadania przez podatnika zasad wykorzystywania samochodów wyłącznie dla celów służbowych – „Przepisy ustawy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów np. przez pracowników (przykładowo celem dojazdu do swojego miejsca zamieszkania).
  • Okolicznościami potwierdzającymi obiektywnie brak możliwości użytku prywatnego może być przykładowo:

obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingach przedsiębiorstwa pojazdów używanych przez pracowników, bez możliwości ich pobrania poza tymi godzinami, w tym w weekendy, na cele inne niż wyłącznie działalność przedsiębiorstwa,

nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, przykładowo za pomocą GPS,

w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów – brak rejestracji tych pojazdów, uniemożliwiający ich poruszanie się po drogach, a w przypadku ich rejestracji – brak możliwości użycia tych pojazdów na cele prywatne; nie mogą to być zatem np. samochody demonstracyjne używane przez pracownika dealera do dojazdów do pracy;

– w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest wynajem tych pojazdów – określenie reguł wykluczających użytek prywatny”

  • Nie można natomiast obiektywnie uznać wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej przykładowo w następujących przypadkach:

zostaną zawarte umowy z pracownikami na wynajęcie pojazdów dla celów używania ich prywatnie, w sytuacji gdy wynajem nie stanowi podstawowej działalności przedsiębiorstwa a ceny wynajmu nie są cenami rynkowymi, co łącznie może wskazywać na próbę obejścia przepisów implementujących decyzję derogacyjną. Przy określaniu ceny (opłaty) za wynajem należy brać pod uwagę postanowienia wynikające z art. 32 ustawy o VAT regulującego kwestię określania podstawy opodatkowania w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a usługodawcą. Zatem cena za wynajem musi stanowić realne wynagrodzenie (rzeczywistą równowartość) za świadczenie tego typu usług dostępne na rynku. Fakt, że korzystanie przez pracownika do celów prywatnych z samochodu pracodawcy uznawane jest za dochód dla pracownika nie oznacza, że warunek opłaty zostaje spełniony. Również to, że pracownik wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa nie może zostać uznane za domniemaną płatność dokonaną przez pracownika za używanie samochodu;

zostaną ustalone zasady używania pojazdów, jednakże nie istnieją żadne zabezpieczenia gwarantujące ich przestrzeganie; przykładowo istnieje zakaz używania przez pracowników pojazdów do celów prywatnych, jednakże nikt nie weryfikuje czy zakaz ten jest respektowany;

– podatnik prowadzi działalność w miejscu zamieszkania, posiadając jeden pojazd – w tych okolicznościach nie jest możliwe obiektywne zagwarantowanie wykluczenia użytku prywatnego tego pojazdu, przykładowo w czasie wolnym od prowadzonej działalności gospodarczej (np. weekend czy wyjazd urlopowy)”.

Jak się zatem wydaje przy tak rygorystycznie sformułowanych wymogach 100% odliczenia podatku od samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej – Ministerstwo Finansów będzie mogło spać spokojnie i nie będzie  musiało się martwić o dziurę budżetową będącą skutkiem decyzji KE. Domyślać się bowiem można, że tylko niewielu podatników będzie w stanie zrealizować tak wyśrubowane warunki prawne. Pozostawać im będzie zatem możliwość odliczenia tylko albo aż 50% podatku naliczonego.

WW.