Strona główna Aktualności Jak wyglądać będzie czas pracy niepełnosprawnych w 2017 roku?

Jak wyglądać będzie czas pracy niepełnosprawnych w 2017 roku?

5553
PODZIEL SIĘ

Czas pracy niepełnosprawnych jest określony Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, czas pracy osoby niepełnosprawnej generalnie nie może przekraczać czasu pracy 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Przepis ten dotyczy każdej osoby niepełnosprawnej (bez względu na stopień niepełnosprawności). Wskazane godziny są ustalone ściśle i nie mogą być korygowane.

Zaznaczyć jednak należy, że czas pracy osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być większy niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Aktualny stan prawny został wprowadzony w związku z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjny z dnia 13 czerwca 2013 roku (sygn. akt K 17/11), a ogłoszonego 9 lipca 2013 roku (w Dzienniku Ustaw pod pozycją 791). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że doszło do niezgodności art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) w brzmieniu mu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), która zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 roku z art. 2 w zw. z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie nakazującym osobie niepełnosprawnej zdobycie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli z dniem 10 lipca 2014 roku. Zatem od dnia 10 lipca 2014 roku osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie muszą już dostarczać zaświadczenie lekarskiego w celu zastosowania skróconego czasu pracy. Przepis określa – jak już wskazano powyżej, że z mocy prawa taka osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

W sytuacji, gdy niepełnosprawny pracownik chce pracować dłużej niż wskazane normy powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad nim.

Dodatkowo ustawa ustanawia zasadę, że osoby niepełnosprawne nie mogą wykonywać pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wprowadzono jednak dwa wyjątki, którymi są: praca osób zatrudnionych przy pilnowaniu lub gdy dostarczone zostanie odpowiednie zaświadczenie (na wniosek osoby zatrudnionej) lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą.

Oczywiście zgodnie z przepisami pomimo krótszego czasu niepełnosprawnych nie następuje obniżenie wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. W 2017 roku czas pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie ulegnie zmianie i będzie automatycznie respektowany od momentu podpisania umowy o pracę.

WW.