Strona główna Aktualności Wycofanie składnika majątkowego z firmy do majątku przedsiębiorcy – skutki w podatku...

Wycofanie składnika majątkowego z firmy do majątku przedsiębiorcy – skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

928
PODZIEL SIĘ

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, niejednokrotnie dla zaoszczędzenia wydatków, albo dla pozyskania kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu ale nie wiążących się z faktycznym wypływem finansów ze spółki (np. w postaci podatkowych odpisów amortyzacyjnych) – decydują się na wykorzystanie w firmie swojego majątku osobistego. Często dotyczy to samochodów, budynków, lokali użytkowych itp. wpisywanych w takiej sytuacji do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki takiemu zabiegowi przedsiębiorca może skorzystać podatkowo np. na odpisach amortyzacyjnych, czy też wliczyć w koszty uzyskania firmy podatek od nieruchomości czy też np. koszty remontów.

Pojawić się może w tym miejscu pytanie, czy taki składnik majątkowy może zostać wycofany z firmy i przeniesiony powrotnie do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Np. dany składnik majątkowy stał się zbędny, przedsiębiorca znalazł inne dla niego zastosowanie, czy postanowił go wynająć innemu podmiotowi czy też przekazać nieodpłatnie np. członkowi swojej rodziny.

Wydaje się, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych do zastosowania takiego zabiegu. W istocie rzeczy, przez cały ten czas w/w składnik majątkowy jest składnikiem majątku przedsiębiorcy, jedynie przekazanym do użytkowania na cele firmowe. Taki pogląd powszechnie akceptują także organy podatkowe. Przyjmują one także racjonalnie że tego typu przesunięcie majątkowe nie może być traktowane jako formuła zbycia. Tym samym tego typu decyzja podatnika przedsiębiorcy nie będzie się wiązała z powstaniem jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania. Wycofanie takie winno w zasadzie stanowić czynność techniczną, z tym że dla bezpieczeństwa powinno ono znajdować podstawę w pisemnych zarządzeniu właściciela firmy lub w  innym tego typu dokumencie.

Przychód w związku z wycofanym składnikiem może natomiast powstać, jeśli podatnik, który dokonał takiego wycofania następnie zbył odpłatnie taki składnik majątkowy. Wskazuje na to redakcja art. 10 ust. 2 pkt. 3) ustawy o PIT. Przepis ten stanowi mianowicie, że przepisów ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1) ustawy o PIT (tj. do zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Innymi słowy, składnik majątkowy firmy, następnie z niej wycofany może być sprzedany bez podatku dopiero po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu w którym taki składnik został z działalności wycofany. Czyli gdyby np. samochód został wycofany z działalności w grudniu 2014 r, jego bezpodatkowe zbycie byłoby możliwe dopiero z początkiem 2021 r.

W innym przypadku tj. jeśli sprzedaż zostałaby uskuteczniona wcześniej, to zbycie takiego składnika majątkowego powinna być opodatkowana generalnie tak samo, jak sprzedaż zwykłego składnika majątkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej podmiotu.

Przedsiębiorcy dysponujący takimi „wyłączonymi” składnikami majątkowymi, powinni zatem pilnować terminów, aby nie narazić się na istotne sankcje podatkowe.

WW.