Strona główna Aktualności Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych – zmiana ustawy o rachunkowości

Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych – zmiana ustawy o rachunkowości

1048
PODZIEL SIĘ

W dniu 12 sierpnia br. Prezydent podpisał tekst Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja Ustawy powinna uprościć i ułatwić niektórym podmiotom prowadzenie działalności gospodarczej. Jej regulacje wynikają z dostosowania prawa polskiego do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Jedną z najbardziej istotnych zmian jest wprowadzenie możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki określane jako „jednostki małe”. Definicja „jednostek małych” jest dość rozbudowana, natomiast w uproszczeniu będą nimi m.in. spółki z o.o., akcyjne, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych „jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty”.

Przepisy te będą miały także zastosowanie do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich stosujących zapisy Ustawy o rachunkowości, jeśli ich organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem zasad uproszczonych.

Po wejściu w życie nowelizacji podmioty takie będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, w których znajdą się wyłącznie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe z ograniczoną ilością danych.

Jednostka mała będzie mogła przy tym nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 4) oraz rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 5). Nadto tego typu jednostki będą zasadniczo zwolnione z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności.

Zakres ujawnianych uproszczonych informacji został określony w załączniku nr 5 do ww. ustawy.

Dodatkowo wprowadzono także możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (w miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych) przez organizacje pozarządowe (z przychodami do 100.000 zł), z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), pod warunkiem, w szczególności, że nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych za lata obrotowe, które rozpoczną się 1 stycznia 2016 r. albo później.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią regulacje pozwalające organizacjom pozarządowym prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Pełny tekst Ustawy dostępny pod tym linkiem.

PW