Strona główna Słownik Prokurent

Prokurent

5509
PODZIEL SIĘ
Prokurent

Prokurent to pełnomocnik, którego może ustanowić przedsiębiorca (spółka) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura tj. udzielone pełnomocnictwo uprawnia prokurenta do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszystkich czynności sądowych oraz pozasądowych wiążących się z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurenta nie mogą ustanawiać spółki w likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości. Prokura może zostać w każdym czasie odwołana.

Ustawowy zakres prokury wiąże przedsiębiorcę, tzn. że nie może on dokonać żadnych jego modyfikacji, które byłyby skuteczne względem osób trzecich (ani zawężenia, ani rozszerzenia zakresu prokury).

Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – prokura nie upoważnia do:

  • zbycia przedsiębiorstwa,
  • dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
  • zbywania i obciążania nieruchomości.

Dla podanych wyżej czynności wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokurentem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Prokura dla swojej ważności musi być ustanowiona w formie pisemnej.

Prokura może być ustanowiona jako prokura:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w zakresie spółek osobowych ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki, zaś w przypadku spółek kapitałowych (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych) konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu.

Prokurent podlega obligatoryjnie (obowiązkowo) wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Wpis taki jest konieczny ale ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że sam wpis do rejestru przedsiębiorców nie konstytuuje prokury. Wystarczy w tym zakresie sama uchwała przedsiębiorcy decydująca o powołaniu danej osoby do pełnienia tej funkcji.

Z uwagi na fakt, że prokura jest udzielana przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, tego rodzaju pełnomocnictwa nie może udzielić przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulacja: art.1091 – 1099 Kodeksu cywilnego