Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 3.0 – jakie rozwiązania wprowadza?

Tarcza antykryzysowa 3.0 – jakie rozwiązania wprowadza?

1738
PODZIEL SIĘ
tarcza 3.0 Sprawna spółka

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. tarcza antykryzysowa 3.0  to kolejne zmiany mające na celu złagodzenie negatywnych skutków społeczno – gospodarczych  wywołanych przez pandemię koronawirusa.

Poznajmy najważniejsze zmiany w kilku ustawach.

Zmiana w kodeksie cywilnym

Do Kodeksu cywilnego [1] został dodany art. 387(1), który wprowadza sankcję  nieważności umowy w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności domu lub mieszkania w celu zabezpieczenia umowy pożyczki. Ma to na celu zapobieżenie wyłudzeniu mieszkań w celu zabezpieczenia pożyczki „pod zastaw” mieszkania.

 „(…) W praktyce w umowach przewłaszczenia na zabezpieczenie konsument był często nakłaniany do  określania  wspólnie  z pożyczkodawcą  wartości  mieszkania  w  znacznie  zaniżonej wysokości. Pożyczkobiorca często zawierał umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie niskiej kwoty pożyczki stanowiącej nominalnie np. 5% wartości mieszkania, w efekcie czego tracił własność mieszkania nawet w przypadku jednego dnia opóźnienia” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy [2].

Zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego

Do Kodeksu  postępowania cywilnego [3] dodany został nowy art. 952(1), który ogranicza egzekucję komorniczą z nieruchomości (dom lub mieszkanie) dłużnika. Z jego treści wynika, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela. Tak będzie wtedy, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

 „Możliwość  stosowania  środków  egzekucyjnych  skierowanych do  nieruchomości służących zaspokojeniu celów mieszkaniowych dłużnika przy egzekucji niewielkich kwot stoi w oczywistej sprzeczności z podstawowymi założeniami ochrony dłużnika przed egzekucją naruszającą jego godność osobistą” – podkreślono w projekcie tarczy antykryzysowej 3.0.

Zmiana w kodeksie karnym

W Kodeksie karnym [4] został rozszerzony art. 304 poprzez dodanie do niego par. 2 i 3. Niniejszy artykuł dotyczy wymiaru kary nakładanej na pożyczkodawców (firmy pożyczkowe  tzw. parabanki), którzy przy spłacie udzielonych pożyczek  żądają od pożyczkobiorców wysokich opłat dodatkowych opłat i wygórowanych odsetek.

„Zgodnie z brzmieniem projektowanych art. 304 § 2 i 3 k.k. do oceny karalności czynu zawsze zastosowanie będzie miał moment zgłoszenia żądania wobec pokrzywdzonego; uzależnia się bowiem karalność od żądania świadczenia w określonej skonkretyzowanej już wysokości, a nie od wysokości potencjalnej wynikającej z umowy”. – uzasadnia projektodawca.

Zmiany w ustawie o COVID – 19

  1. Postojowe

W art. 15zq ust. 4  ustawy o COVID-19 [5] zmieniono datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej dla  przedsiębiorców, którzy chcą korzystać ze świadczenia postojowego  w ramach tarczy antykryzysowej z dnia 1 lutego  2020 r. na dzień 1 kwietnia  2020 r. 

„Podyktowane jest to tym, że istotne pogorszenie warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, nastąpiło w drugiej połowie marca i w kwietniu, tj. po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa polegających na m.in. ograniczeniu lub zamknięciu działalności usługowej i handlowej. Pogorszenie warunków prowadzenia działalności szczególnie dotknęło firmy rozpoczynające działalność”uzasadnia projektodawca.

Na temat świadczenia postojowego pisaliśmy w artykule:

Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

  1. Mikropożyczka

W art. 15zzd w ust. 1 ustawodawca  rozszerzył krąg  mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z  mikropożyczki  ze środków Funduszu Pracy. Będą to  mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) , którzy  rozpoczęli  prowadzenie działalności gospodarczej  przed 1 kwietnia 2020 r.

Zobacz także:

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (po Tarczy 2)

  1. Danina solidarnościowa

Do niniejszej ustawy został  dodany art. 15za ust. 3 i art. 15 zzj. Na podstawie art. 15 zzj ustawy o COVID- 19  termin na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej został  przedłużony do dnia 1 czerwca 2020 r. Z art. 15za ust. 3 ustawy o COVID – 19  Minister Finansów jest uprawniony do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej. Aktualnie resort finansów przygotowuje projekt stosownego rozporządzenia.

Przeczytaj także:

Danina solidarnościowa

  1. Więcej przedsiębiorców zwolnionych z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r.

Na podstawie art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID- 19 przedsiębiorcy,  którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia nieopłaconych należności z  tytułu składek ZUS na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. , a także :

1)   przychód z ich działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (kwota powyżej 15.600 zł) oraz

2)  dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie jest wyższy niż 7000 zł.

Prawo do uzyskania zwolnienia  z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres kwiecień – maj  2020 r.  przysługuje także przedsiębiorcom korzystającym z tzw. ulgi na start (art. 18 ustawy – Prawo przedsiębiorców). Muszą  oni  spełnić  wymagania podane w art. 3zo ust. 2b ustawy o COVID- 19. 

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. KOREKTA: Ustawa została opublikowana w Dz. U. 2020 pod poz. 875.

Źródło:

Art. 1, art. 2, art. 8, art. 46  Ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/344_u.htm)

Objaśnienie:

[1] Kodeks cywilny: Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks  cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 i 1495)

 [2] Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344) http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C684B92443AA2086C1258558002D9D50/%24File/344.pdf  (dostęp w dniu 18 maja 2020 r.)

[3] Kodeks postępowania cywilnego: Ustawa  z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.)

[4] Kodeks karny: Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568)

 [5] ustawa o COVID- 19:  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

W.K.