Strona główna Aktualności Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (1)

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (1)

1119
PODZIEL SIĘ
ulga podatkowa Sprawna spółka

W  2020 r. przedsiębiorcy – podatnicy podatku  PIT  i CIT, którzy w swoich firmach  w  ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej osiągają dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będą mogli po raz pierwszy skorzystać z nowej ulgi podatkowej IP BOX za rok 2019. Obecnie termin do złożenia zeznania podatkowego za 2019 r został przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. (ze względu na fakt, że koniec terminu przypada na niedzielę zeznanie roczne można złożyć od 1 czerwca 2020 r. włącznie).

Ulga IP BOX, polega na zastosowaniu przez podatnika preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% do dochodów generowanych z  kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP).  

Regulacje w tym zakresie zawierają obie ustawy podatkowe tj. ustawa o podatku  PIT  i ustawa o podatku  CIT [1]. Do opodatkowania niniejszym podatkiem kwalifikuje się dochód uzyskany m.in. z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, czy autorskiego prawa do programu komputerowego.

Na temat preferencji podatkowej IP BOX  pisaliśmy w artykułach:

IP Box (Innovation Box) – najważniejsze informacje

IP Box (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Kiedy podatnik może rozliczyć ulgę IP BOX?

Podatnik może rozliczyć ulgę IP BOX w rocznym zeznaniu podatkowym [2]. Wtedy „(…) wskazuje 5% stawkę podatkową wobec dochodu z kwalifikowanych IP, a nadpłacony podatek podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Podatnikowi, który nie ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych” – wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji  Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.747.2019.2.MM) z dnia 5 marca 2020 r.

Czy podatnik może odprowadzać  w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP?

Na to pytanie odpowiedział Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.615.2019.1.MZ) z dnia 19 lutego 2020 r.

„Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r., dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX stwierdziło jednoznacznie, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. (…) Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, przez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego (na przykład 2020 r.) jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych – według stawek określonych w skali podatkowej lub stawki podatku liniowego” [3].

Tożsame stanowisko organ skarbowy wyraził:

  • w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.448.2019.2.MJ) z dnia 4 marca 2020 r.,
  • w interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.747.2019.2.MM) wydanej w dniu 5 marca 2020 r.,
  • w interpretacji indywidualna (znak: 0112-KDIL2-2.4011.90.2019.1.WS) z dnia 24 stycznia 2020 r.

Prawo ochronne  na wzór użytkowy – czy konieczne jest zgłoszenie rejestracji w Urzędzie  Patentowym?

Tak, zgłoszenie wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym jest wymagane. W   interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-1.4011.77.2019.2.AK) z dnia 13 lutego 2020 r. organ interpretacyjny wyraził następujący pogląd:

 „Wnioskodawca wskazał we wniosku, że na podstawie umowy ze spółką świadczy usługi projektowania i rozwoju podzespołów/części wnętrz samochodów oraz badania możliwości produkcji danych podzespołów/części. W ramach tej umowy przenosi na spółkę całość autorskich praw majątkowych do wymienionych czynności i efektów swojej pracy za co otrzymuje wynagrodzenie. Wnioskodawca jest zainteresowany możliwością skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskanych z tytułu przeniesienia (sprzedaży) prawa do wzoru użytkowego.

Jednakże wyjaśniając kwestię czy chcąc zapewnić ochronę dla swojego nowego rozwiązania/wzoru użytkowego Wnioskodawca złożył zgłoszenie (wniosek) dotyczące tego rozwiązania do rejestracji przez Urząd Patentowy RP jako wzór użytkowy Wnioskodawca wyjaśnił, że nie złożył zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie Patentowym.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci prawa ochronnego na wzór użytkowy. Skoro Wnioskodawca nie posiada takiego prawa, tym samym nie może dojść do jego zbycia i uzyskania z tego tytułu dochodu” [4].

Czy wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP należącego do tej samej grupy praw  podatnik może ustalić sumarycznie, czy oddzielnie na każde kwalifikowane IP?

Zdecydowanie oddzielnie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-2.4011.146.2019.2.AA) z dnia 6 marca 2020 r.

Podatnik uzyskuje  dochody  z praw autorskich do programów komputerowych, „(…) wobec czego odrębna ewidencja prowadzona jest tylko do przychodów z praw autorskich do programów komputerowych i kosztów z tymi przychodami związanymi”.  Dyrektor KIS stwierdził, że: „Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy ustalać oddzielnie na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (tu: na każde wytworzone przez Wnioskodawcę autorskie prawo do programu komputerowego), a nie sumarycznie, łącznie dla kwalifikowanych praw własności intelektualnej należących do tego samego rodzaju kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tu: praw autorskich do programów komputerowych), o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 omawianej ustawy. Okoliczność, że kwalifikowane prawa własności intelektualnej należą do tej samej grupy praw wskazanych w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przesądza o tym, że dochód należy ustalać sumarycznie” [5].

Podstawa prawna:

– art. 30ca ust. 1- 2, ust. 11  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387)

– art. 24d ust. 1- 2 ust. 11 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865)

Objaśnienie:

[1]  Powyższe wynika z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT i art. 24d ust. 1 ustawy o CIT

[2] Stanowi o tym art. 30ca ust. 11 ustawy o PIT i art. 24d ust. 11 ustawy o CIT

[3] Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.615.2019.1.MZ)  w dniu 19 lutego 2020 r. – https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=571441&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

[4]  Interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL2-1.4011.77.2019.2.AK) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 13 lutego 2020 r. – https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=571097&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

[5] Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0112-KDIL2-2.4011.146.2019.2.AA) w dniu 6 marca 2020 r. – https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=572884&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Stan prawny na dzień 26 maja 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R