Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – wybrane zagadnienia (1)

Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – wybrane zagadnienia (1)

2012
PODZIEL SIĘ
tarcza spółka cywilna Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 wprowadziła do ustawy o COVID-19 [1] możliwość  dofinansowania kosztów zatrudnienia ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców  będących pracodawcami.

Powstaje pytanie: Czy spółka cywilna może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń dla swoich pracowników?

Zobaczmy regulację prawną

Na podstawie art. 15zzb ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19 przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie dotyczy także osób wykonujących umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług. 

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w okresie prowadzenia naboru wniosków przez dyrektora tego urzędu.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Tarcza antykryzysowa 2.0 – dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników 

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą

Z art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców [2] wynika, że przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Natomiast sama spółka nie jest przedsiębiorcą. Posiada natomiast status pracodawcy. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2011 roku (sygn. akt II FSK 838/2010) zgodnie z którym artykuł 3 Kodeksu pracy jednoznacznie określa, że pracodawcą mogą być jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na gruncie tej ustawy to spółka cywilna jako organizacja wspólników, a nie sami wspólnicy, jest pracodawcą.

Wątpliwości  interpretacyjne 

Przepis art. 15zzb ustawy o COVID-19 nie zawiera jednoznacznych uregulowań odnoszących się do spółki cywilnej zatrudniającej pracowników. Pracownicy (w tym zleceniobiorcy) spółki cywilnej nie powinni być pomijani w obszarze pomocy z tarczy antykryzysowej. Stąd też z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników  powinien wystąpić jeden ze wspólników z podaniem własnego NIP-u albo spółka cywilna reprezentowana przez wspólników  uprawnionych  do jej reprezentacji.  We wniosku należy wtedy podać NIP i REGON spółki. Ze względu na różne podejście do tej kwestii przez urzędy pracy, w miarę możliwości można sugerować wcześniejszy kontakt telefoniczny z PUP.

Sprawdź:

Umowa spółki cywilnej – co powinna zawierać? (2)

W każdym z tych wniosków powinny znaleźć się informacje o liczbie zatrudnianych pracowników, w tym zleceniobiorców oraz ich wynagrodzeniach w kwocie  brutto za dany miesiąc. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej będzie to „(…) miesięczne wynagrodzenie brutto, a wiec wynagrodzenie o charakterze stałymi bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków (…)” [4]. 

Powinien być także  wykazany spadek obrotów spółki  o co najmniej 30%, 50% lub 80% „(…) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (…) [5].

Wymagane załączniki do wniosku zawarte są  tutaj: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia.

Podsumujmy …

Art.15zzb ustawy o COVID- 19 nie jest dostosowany do  umowy spółki cywilnej. Nie ma jednolitego stanowiska co do tego, kto powinien taki wniosek złożyć. Powiatowe urzędy pracy zajmują w tym zakresie różne stanowiska. Może  przydałby się kontakt  ze „swoim”  PUP przed złożeniem wniosku.

Objaśnienie:

[1] ustawa o COVID- 19 – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374: zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695)

[2] ustawa – Prawo przedsiębiorców  – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019. 1292)

[3] Wyrok Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z dnia 3 lutego 2011 roku (sygn. akt II FSK 838/10)http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-838-10/2cef117/6.html?q=&_symbol=611_6119&_haslo=Inne&_sad=Naczelny+S%C4%85d+Administracyjny&_skarzony=Minister+Gospodarki+Pracy+i+Polityki+Spo%C5%82ecznej&_okres=2011_02   (dostęp w dniu 13 maja 2020 r.)

[4] Biuro Rzecznika  Małych i Średnich Przedsiębiorców – https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.11-WIP.449.2020.KKB-1.pdf (dostęp w dniu 13 maja 2020 r.)

[5] Tamże

Stan prawny na dzień 13 maja 2020 roku

W.K.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka cywilna