Strona główna Aktualności Jakie są zasady potrącania zaliczek i składek w 2017 roku w KRUS?

Jakie są zasady potrącania zaliczek i składek w 2017 roku w KRUS?

1462
PODZIEL SIĘ

KRUS czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wskazane ustawą z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.).

Do zadań tej instytucji należy m.in. obsługa rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie czy przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego i inne.

KRUS jest w szczególności podmiotem wypłacającym renty i emerytury rolnicze, z czego też wynika jej obowiązek  pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2017 roku zaliczki na podatek dochodowy pobierane są w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu (minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, która jest równa kwocie 46,33 zł). Jest to kwota ustalona w stosunku do obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek, którą była kwota 556,02 zł, a podzielona przez 12 miesięcy daje wynik w postaci 46,33 zł.

Jednakże, jeśli zsumuje się świadczenia wypłacone rolnikowi od początku roku i emerytura lub renta będzie wyższa niż 85 528 zł to także potrącana przez KRUS zaliczka będzie większa. Nastąpi to od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie ww. kwoty. Wówczas zaliczka wyniesie 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie będzie zmniejszana o 46,33 zł. Wynika to oczywista z faktu, że świadczenia z tytułu renty i emerytury rolniczej są opodatkowane wg progresywnej stawki podatkowej (15%, 32%). Zaznaczyć należy przy tym, że w przypadku świadczeń wypłacanych w niskich kwotach (do 257 zł miesięcznie) zaliczki na podatek nie będą pobierane (kwoty te mieszczą się bowiem w kwocie wolnej od podatku).  

Podane wyżej obliczenia uwzględniają zmianę od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)  roczna kwota zmniejszająca podatek w 2017 r. wynosi od 0 zł do 1 188 zł (w zależności od dochodu).

Oczywiście wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie obliczana indywidualnie dla każdego emeryta czy rencisty, ale dopiero po zakończeniu roku podatkowego 2017.

KRUS obsługuje także ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin, jednocześnie  będąc płatnikiem składek na NFZ. Należy także pamiętać o art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) zgodnie z którym to KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki, z tym że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty).

WW.