Strona główna Aktualności Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – dalsze informacje (cz. 2)

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – dalsze informacje (cz. 2)

946
PODZIEL SIĘ
Punkt informacji dla przedsiębiorcy Lexagit.pl porady prawne online

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację poprzedniego artykułu dotyczącego problematyki dotyczącej Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

Czym generalnie nie zajmuje się Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach. Jednakże w zakresie spraw, o których mowa powyżej, Punkt zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

 • procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
 • ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;
 • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
 • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
 • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
 • opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
 • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
 • wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;
 • wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;
 • postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;
 • świadczenia usług transgranicznych;
 • wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej;
 • odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach.

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkt udostępnia informacje o adresach stron internetowych pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach.

Ponadto do zdań Punktu należy:

 • zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności
 • realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy- w jaki sposób funkcjonuje?

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy oraz organy właściwe w zakresie obsługiwanych procedur i formalności, rozpatrują wnioski o udzielenie informacji w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

W przypadku wniosków wymagających zasięgnięcia informacji od innych podmiotów termin ten może być przedłużony do 14 dni. Punkt może samodzielnie rozpatrywać wnioski o udzielanie informacji, jeżeli wnioskowane informacje są dostępne w zasobach informacyjnych Punktu.

Jeżeli wniosek jest nieprawidłowy, nieuzasadniony lub zawiera braki, Punkt lub – za pośrednictwem Punktu – organ, który rozpatruje wniosek, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 56 u/ceidg/pip ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, organy prowadzące te sprawyobowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia sprawy w pełni za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy może w szczególności:

 • informować przedsiębiorców o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość;
 • udostępniać swoje usługi za pośrednictwem placówek świadczących pomoc w zakresie spraw.

Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia na stronie internetowej Punktu informację o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt.

Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców znajduje się pod adresem internetowym: www.biznes.gov.pl

Dane ze strony internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dostępne w zakładce Serwisy Ministerstwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).

Stan prawny na dzień 22 czerwca 2018 r.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA