Strona główna Aktualności RODO w praktyce: Obowiązki administratora danych osobowych – interpretacja...

RODO w praktyce: Obowiązki administratora danych osobowych – interpretacja podatkowa

2680
PODZIEL SIĘ
opłata za informacje RODO VAT LEXAGIT.pl porady prawne online

W artykule została omówiona pierwsza interpretacja indywidualna prawa podatkowego związana z obowiązkami administratora danych osobowych w RODO (Znak: 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP). 

Przetwarzanie danych osobowych w RODO

W art. 12 ust. 1  RODO ustawodawca unijny podaje, że administrator danych osobowych  udziela „w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem”  informacji  dotyczących ich przetwarzania osobom, których dane dotyczą. Z art. 13 RODO wynika, że administrator danych osobowych podaje m.in. informację o swojej tożsamości, celu przetwarzania danych, o odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (klauzule informacyjne).

Informacje RODO nie zawsze mogą być udzielane bezpłatnie

Powyższe informacje udzielane są „na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą”. Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 5 RODO  są one wolne od opłat. Ustawodawca podkreśla, że w przypadku, jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań” (…)” Tak może być, gdy administrator dostarczy „wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą” Może wówczas „pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych” ( art. 15 ust. 3 RODO) .

Stanowisko organu skarbowego- opłata za informacje RODO a VAT

Przepisy RODO podane powyżej były podstawą do wydania w dniu 9 maja 2018 r. interpretacji indywidualnej (Znak: 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP)  przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z wnioskiem o wydanie tej interpretacji wystąpiła jedna ze Spółek. W związku z planowanym wejściem przepisów Rozporządzenia RODO chciała uzyskać informację czy opłaty  pobierane  przez administratora danych za dostarczanie informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz kolejnych kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu będą jako usługa opodatkowane stawką podstawową podatku od towarów i usług (VAT) wynoszącą 23 % .

 Uzasadnienie stanowiska Spółki

„W ocenie Spółki, dostarczenie za pobraniem opłaty przez administratora danych, tj. Spółkę osobie, której dane dotyczą, informacji oraz wszelkich kolejnych kopii, jeżeli żądanie tej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, wypełnia przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Pobieranie opłaty stanowić będzie w istocie zapłatę za świadczenie. Opłatę taką należy uznać bowiem za wynagrodzenie pobrane przez podatnika (administratora danych) za usługę świadczoną na rzecz osoby, która zwróci się z takim żądaniem i jako taka powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Opodatkowanie świadczenia usług – regulacja prawna  

Z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT [1] wynika, że przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W sytuacji podanej w  interpretacji będzie to świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).

Ocena prawna stanu faktycznego – opłata za informacje RODO – stawka VAT

Spółka podkreśliła, „że przepisy ustawy o VAT nie przewidują możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania takich czynności, jak opisane w stanie faktycznym. Zatem czynność dostarczania informacji dotyczących danych osobowych na podstawie przepisów RODO oraz wszelkich kolejnych kopii za pobraniem opłaty, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki podstawowej.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał  stanowisko za prawidłowe.  Wynika stąd, ze  pierwsza kopia dotycząca danych osobowych  będzie  bezpłatna, ale za każdą kolejną administrator może pobierać opłaty z obowiązującą aktualnie stawką VAT (art. 15 ust. 3 RODO).

Źródło:

– Interpretacja indywidualna (Znak: 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 9 maja 2018 r.

Objaśnienie:

[1] Ustawa o VAT : Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)

 

Stan prawny na 25 czerwca 2018 roku

 

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.