Strona główna Aktualności Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich?

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich?

1288
PODZIEL SIĘ

W Polsce istnieje możliwość polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Niewiele jednak osób wie jak z tej możliwości skorzystać, a tymczasem już 10 stycznia 2017 r. weszły w życie kolejne przepisy regulujące te kwestie.

Chodzi tutaj o Ustawę z dnia 23 września 2016 r. o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823.).

Ww. ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63). Celem dyrektywy jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

Wprowadzane regulacje mają zatem wspierać polubowne metody rozwiązywania sporów i dotyczą głównie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ma na celu także m.in. obniżenie kosztów sporów sądowych (które zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki kosztują kilkadziesiąt miliardów zł rocznie). Zmiany przede wszystkim wzmacniają obowiązek jak najwcześniejszego informowania stron o możliwości ugodowego rozwiązania konfliktu.

Ustawa znajdzie zastosowanie przy rozwiązywaniu sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy będą zobowiązani na swoich stronach internetowych i w zawieranych umowach wskazać konsumentom, który podmiot ADR jest dla nich właściwy. W sytuacji, gdy dojdzie do negatywnej odpowiedzi na reklamację – przedsiębiorca będzie musiał stwierdzić, czy zgadza się na postępowanie polubowne (brak deklaracji automatycznie oznaczać będzie zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu). Zgodnie z przepisami sprawa taka powinna zostać rozstrzygnięta w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji od obu stron.

Zaznaczyć należy, że całe postępowanie oraz jego rezultat zostaną objęte klauzulą poufności. Dodatkowo przepisy wprowadzają możliwość rozwiązywania sporów przez internet. Przedsiębiorcy zostaną zobowiązani zatem do wskazywania na swoich stronach internetowych oraz w ogólnych warunkach umów i w ofertach adres do specjalnie utworzonej platformy mającej ułatwić klientom składanie wniosków o rozwiązanie sporu.

Wskazać też trzeba, że nowy model systemu ADR ma opierać się na podejściu mieszanym, w którym istnieją obok siebie zarówno niepubliczne, jak i publiczne podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podmioty te mogą być np. tworzone przez przedsiębiorców z danej branży. Mogą to być także publiczne podmioty o charakterze sektorowym usytuowane w strukturze organów publicznych takich jak: Prezes UKE, Prezes URE, Prezes UTK, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, jak również np. Inspekcja Handlowa, której zakres działania obejmie sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy.

Aby określone podmioty mogły uzyskać status podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, muszą zostać wpisane do specjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

WW.