Strona główna Aktualności Podatek od spadków – ważna data otwarcia spadku

Podatek od spadków – ważna data otwarcia spadku

5051
PODZIEL SIĘ

Prastare, ale wciąż jakże aktualne są słowa: „na świecie pewne są tylko śmierć i podatki.” Są one aktualne również współcześnie także w odniesieniu do spadkobierców osoby zmarłej, po której uzyskali oni składniki majątkowe. W przypadku dziedziczenia ważna też jest data otwarcia spadku a zatem śmierci spadkodawcy.

Skutki powstania obowiązku podatkowego dla osób najbliższych

Dla podatnika podatku najważniejsze jest prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Jest to zdarzenie, z którym ustawa wiąże przymus świadczenia finansowego, kolejno zaś ulega ono zmianie w zindywidualizowane zobowiązanie podatkowe.

Obecnie w przypadku dziedziczenia przez osoby najbliższe dla spadkodawcy tj. przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę i po zgłoszeniu tego nabycia do właściwego urzędu skarbowego – możliwe jest skorzystanie z całkowitego zwolnienia od zapłaty podatku od spadku.

Warunkiem jest m.in. to że zgłoszenie do opodatkowania powinno mieć miejsce w terminie 6 miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Pamiętać także należy, że równoważne z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku jest także sporządzenie przez notariuszem dokumentu w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nabycie spadku przed 1 stycznia 2007 r.

Zaznaczyć jednak trzeba, że przepis art. 4a Ustawy, które uregulował spadkobranie przez najbliższych członków rodziny w tak korzystny sposób został wprowadzony do prawa polskiego dopiero od dnia 1 stycznia 2007 r.

Dodatkowo przepisy ustawy wprowadzającej tę regulację, ustanowiły zasadę, że w przypadku nabycia spadku przed 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy obowiązujące poprzednio.

Zatem jeśli spadkobierca zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to zgodnie z Kodeksem Cywilnym ta data jest przyjęta jako data otwarcia spadku. Spadek natomiast cywilistycznie nabywa się w dacie otwarcia spadku (a zatem w dacie śmierci spadkodawcy – art. 925 K.c.

W stosunku do opodatkowania takich spadków tj. otwartych przed dniem 1 stycznia 2007 r. znajdują zastosowanie znacznie mniej korzystne regulacje prawne obowiązujące do tej daty. Regulacje te nie przewidywały całkowitego zwolnienia spadku od podatku a jedynie możliwość zastosowania obniżonej stawki podatkowej.

Ważne!

Wobec tego dla ustalenia skutków podatkowych nabycia spadku przez osoby najbliższe ważne jest ustalenie daty śmierci spadkodawcy.

Jeśli spadkodawca zmarł przed dniem 1 stycznia 2007 r. – zastosowanie mają „stare” przepisy – zatem spadkobierca może zostać zobowiązany do zapłaty podatku.

Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła po dniu 1 stycznia 2007 r. członkowie najbliższej rodziny jako spadkobiercy – pod pewnymi warunkami będą mogli skorzystać z całkowitego zwolnienia spadku od podatku spadkowego.

 

WW.