Strona główna Aktualności Rejestr Należności Publicznoprawnych? Na czym będzie polegał?

Rejestr Należności Publicznoprawnych? Na czym będzie polegał?

3186
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2018 roku każdy zainteresowany będzie mógł skontrolować czy kontrahent ma zaległości podatkowe. Będzie to możliwe dzięki Rejestrowi Należności Publicznoprawnych. Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933). Ustawa w tej części zacznie obowiązywać od dnia 1.01.2018 r.

Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym.

Co będzie podlegać ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Rejestr ten służył będzie gromadzeniu informacji o należnościach pieniężnych, które podlegają egzekucji administracyjnej, a wierzycielem pozostawać będzie naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Ujawnieniu podlegać będą zaległości (wraz z odsetkami) na kwotę przekraczającą kwotę 5.000 zł. Zaznaczyć też trzeba, że przed wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych dłużnik powinien zostać powiadomiony przez wierzyciela o zagrożeniu wpisem do rejestru oraz powinno mu zostać doręczone upomnienie co do płatności. Dane dłużnika mogą zostać ujawnione w rejestrze nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu ww. zawiadomienia.

W rejestrze ujmowane są także dane dotyczące odroczenia płatności danej kwoty, rozłożenia na raty, wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, wstrzymania wykonania decyzji, z której zobowiązanie wynika, czy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Ważne!

Dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od wpisu do Rejestru Dłużników Publicznoprawnych. Sprzeciw może zostać wniesiony w sprawie zagrożenia ujawnieniem w rejestrze oraz w zakresie już wprowadzenia danych do rejestru.

Sprzeciw od wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych – jak go wnieść?

Sprzeciw wnoszony jest do wierzyciela. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje od dnia doręczenia zawiadomienia w sprawie zagrożenia ujawnienia w rejestrze albo od dnia wpisu do rejestru bez tego zawiadomienia i trwa do dnia w którym dane te w rejestrze się znajdują.

Oczywiście należy uzasadnić sprzeciw, przy czym prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje wyłącznie wtedy gdy dłużnik kwestionuje w ogóle istnienie lub też tylko wysokość należności pieniężnej lub odsetek za zwłokę.

Samo wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne, które może się toczyć dalej.

Jeśli wierzyciel uwzględni sprzeciw, wówczas dokonuje zmiany lub wykreślenia danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Jeśli natomiast wierzyciel nie uwzględni sprzeciwu, wówczas wydaje postanowienie w którym odmawia uwzględnienia sprzeciwu. Na takie postanowienie służy zażalenie, zaś w przypadku nie uwzględnienia zażalenia możliwa jest skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Stan prawny na dzień 31 maja 2017 r.

MM.