Strona główna Aktualności Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – kody transakcyjne w ewidencji sprzedaży

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – kody transakcyjne w ewidencji sprzedaży

652
PODZIEL SIĘ
JPK_VAT sprawna spółka

Za okresy rozliczeniowe od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją. Obowiązujący podatników VAT plik  JPK_V7M  (rozliczenie miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenie kwartalne) zawiera część  deklaracyjną i ewidencyjną.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

Część ewidencyjna nowego pliku JPK_VAT- jakie dane zawiera?

Elementy nowej struktury JPK_VAT zostały zawarte w rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji [1]. Część  ewidencyjną JPK V7M i JPK V7K  określa par. 9 – 11 niniejszego rozporządzenia. Znajdują się tam dane o sprzedaży i zakupach podatnika dokonanych  w rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym.

Podatnik VAT ewidencjonuje dokonywane transakcje  gospodarcze poprzez: 

 • oznaczenia identyfikujące  dostawę niektórych towarów i świadczonych usług za pomocą  kodów  GTU (oznaczenia cyfrowe dla 10 dla towarów oraz 3 usług),
 • oznaczenia identyfikujące rodzaj dokonywanej sprzedaży towarów i usług  za pomocą 13 kodów literowych,
 • oznaczenia identyfikujące rodzaj  dokonanego zakupu (oznaczenia literowe dla 2 transakcji),
 • oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupu.

Rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. – kody transakcyjne dla ewidencji sprzedaży towarów i świadczonych usług

W rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. prawodawca wymienia 13 dodatkowych oznaczeń rodzajów transakcji ujętych w ewidencji sprzedaży  towarów i świadczonych usług  w zakresie podatku należnego (podatek do zapłaty).

Do tego katalogu należą do nich m.in. następujące oznaczenia:

 1. Dostawa towarów:
 • „MR_UZ” – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży (art. 120 ustawy o VAT),
 • „I_42” – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • „I_63” – wewnątrzwspólnotowa dostawa  towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • „MPP” – transakcja objęta  obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 1. Świadczenie usług:
 • „EE” świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (art. 28k ustawy o VAT),
 • „MR_T” świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży (art. 119 ustawy o VAT).

Co obejmują świadczone usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne  oznaczone  kodem  literowym „EE”?

Zakres usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych  zawiera art. 6a, 6b, 7 ust. 1- 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/11 [1]. Usługi telekomunikacyjne to usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi telefoniczne świadczone przez internet, dostęp do internetu (art. 6a ust. 1 rozporządzenia 282/11 UE).

Usługi nadawcze obejmują w szczególności: programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej oraz programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem internetu (art. 6b ust. 1 – 2  rozporządzenia 282/11 UE).

Do usług świadczonych drogą elektroniczną można zaliczyć m.in. dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa (art.7 ust. 1- 2 rozporządzenia 282/11).

Oznaczenie MPP – kiedy należy stosować

Oznaczenie MPP stosuje się do faktur  wystawionych na kwotę wyższą niż 15 000,00 zł brutto. Dokumentują one dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.  Dotyczy ono ewidencji sprzedaży i zakupu.

Podatnicy zapytali resort  finansów :

 1. Mam fakturę z dwoma wierszami, gdzie jeden podlega pod załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług a drugi nie. Czy w takim przypadku każdy wiersz faktury powinien być w pliku wykazany osobno, tak by MPP mogło dotyczyć wyłącznie zapisu podlegającego oznaczeniu?

Ministerstwo Finansów: „(…) oznaczenie MPP stosuje się do faktury jako całości, bez rozbicia na wiersze”.

 1. Jeżeli w okresie obowiązywania nowego JPK_VAT z deklaracją otrzymam fakturę zakupu, na której będą towary z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, łączna wartość faktury powyżej 15000 zł brutto, więc podlega pod obowiązkowy MPP, ale na fakturze brak jest adnotacji MPP, to czy fakturę tę mam zaprezentować w pliku ze stosownym oznaczeniem?

Resort finansów udzielił następującej odpowiedzi: „(…) W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP.”

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,

2) „WEW” – dokument wewnętrzny,

3) „FP” – faktura VAT

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów  na pytanie podatnika czego dotyczy oznaczenie „WEW” wynika, że oznaczenie „WEW” dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Oznaczenie „WEW” dotyczy np.:

 • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
 • (…) sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
 • sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej)”.

Ważne! „Sprzedaż ewidencjonowaną przy użyciu kasy rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nie objętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej należy wykazać w ewidencji w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku” (Broszura Ministerstwa Finansów, str. 31) [3]. 

Źródło:  Portal podatkowy: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

Podstawa prawna:

 • art. 28 k ust. 1 ,  art. 99 ust. 13b , art. 109 ust. 14 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j.Dz.U.2020.106),
 • par. 10 ust. 3- 5 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019. 1988 ze zm. ost. zm. Dz.U. 2020. 1127).

Objaśnienie:

[1] rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji:Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019.1988, ost. zm. Dz.U. 2020.1127).

[2] rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/11  : Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze  do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  (wersja przekształcona) – Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1

[3] Broszura Ministerstwa Finansów : JPK_VAT z deklaracją- Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją https://www.podatki.gov.pl/media/6169/broszura-informacyjna-jpk-vat-z-deklaracja.pdf (dostęp w dniu 19 listopada 2020 r.)

Stan prawny na dzień 19 listopada 2020 roku

W.K.