Strona główna Aktualności Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (2)

Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (2)

475
PODZIEL SIĘ
IP Sprawna spółka

Niniejszy artykuł jest kontynuacją poprzedniego:

Ulga podatkowa IP BOX –  wybór interpretacji podatkowych (1)

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione wybrane interpretacje indywidualne dotyczące poniesionych kosztów kwalifikowanych w celu skorzystania z ulgi IP BOX.

Przypomnijmy …

Ulga IP BOX polega na opodatkowaniu dochodu uzyskanego w ramach działalności badawczo – rozwojowej z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5%. Powyższą ulgę ustawodawca uregulował w art. 30ca i art. 30cb Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2020.1426) oraz w art. 24d i art. 24e Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2020.1406).

Koszty uzyskania przychodu z kwalifikowanego IP

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wytwarza, rozwija  oraz ulepsza programy komputerowe.  W świetle art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są one utworami [1].

Podatnik zapytał organ skarbowy o możliwość zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu z kwalifikowanego IP. W interpretacji indywidualnej  (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.547.2020.2.SJ) wydanej w dniu 29 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyraził następujący pogląd, „(…) jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na: leasing, użytkowanie pojazdu, abonament (telefon), licencję na oprogramowanie, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, np. telefon, lekcje języka angielskiego, przy zachowaniu właściwej proporcji, mogą stanowić koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej”.

Wydatki na usługi księgowe też będą kosztem

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zajmuje się tworzeniem oprogramowania w dziedzinie dotyczącej lingwistyki oraz służby zdrowia. Ponosi on m.in. wydatki na księgowość.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zadał  następujące pytanie: „Czy wydatki na: księgowość (…) są kosztami uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w kontekście art. 30ca ust. 7 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT?”. Wnioskodawca podkreślił: „(…) prowadzenie księgowości jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca traktuje ten koszt jako stały element prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, której zdecydowanie dominująca część polega na wytwarzaniu chronionych prawem autorskim Utworów, a konkretniej programów komputerowych”.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-1.4011.420.2020.4.JK) w dniu 25 września 2020 r. Dyrektor KIS  uznał,  „(…) że kosztami uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania będą wszelkie koszty poniesione w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową, tj. w analizowanej sprawie wydatki poniesione na księgowość (…)”.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne nie zawsze będą kosztami uzyskania przychodów z kwalifikowanego IP

Poniesione przez podatnika wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne mogą stanowić koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, wtedy, gdy podatnik nie będzie ich odliczał na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. Potwierdza to interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDWT.4011.38.2020.2.DS) z dnia 5 października 2020 r. Wynika z niej, iż „(…) poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, (…) jak wskazał Wnioskodawca – są odliczane od dochodu, nie mogą jednocześnie stanowić kosztów uzyskania przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy zauważyć, że to przedsiębiorca sam decyduje, czy składki, które zapłacił bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne, zaliczy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też odliczy je od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym podatnik nie może jednak składek odliczonych na podstawie art. 26 ust. 1 ww. ustawy zaliczyć jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 30ca ust. 7 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (co wynika z treści art. 26 ust. 13a tej ustawy)”.

Brak prowadzenia odpowiedniej ewidencji jest uniemożliwia skorzystanie z ulgi IP

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w obszarze świadczenia usług w zakresie rozwoju oprogramowania. Wnioskodawca pracuje nad Platformą 1 – docelowym produktem.

„(…) Wnioskodawca prowadzi odrębną, od wymaganej zgodnie z przepisami ogólnymi, ewidencję przychodów i kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem programów komputerowych, tj. praw własności intelektualnej. W przypadku rozpoczęcia prac nad Platformą 2, Wnioskodawca planuje prowadzić dla Platformy 1 i 2 wspólną ewidencję z uwagi na okoliczność, że rozdzielenie przychodów i kosztów na poszczególne platformy wiązałoby się ze znacznymi trudnościami z uwagi na wykorzystanie w Platformie 2 modułów z Platformy 1”.

Podatnik zapytał organ skarbowy:

„Czy w przypadku tworzenia przez Wnioskodawcę Platformy 2, będzie mógł On prowadzić wspólną ewidencję dla Platformy 1 i 2?”.

W  interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.477.2020.3.SJ)  wydanej w dniu 11 września 2020 r. Dyrektor KIS stwierdził: (…) Skoro Wnioskodawca planuje prowadzić dla Platformy 1 i 2 wspólną ewidencję z uwagi na okoliczność, że rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów na poszczególne platformy wiązałoby się ze znacznymi trudnościami z uwagi na wykorzystanie w Platformie 2 modułów z Platformy 1, należy stwierdzić, że niniejsza ewidencja nie jest prowadzona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wymogami art. 30cb ust. 1 i ust. 2 omawianej ustawy. (…) [2].

(…) Konsekwencją braku odpowiedniej ewidencji jest niemożność skorzystania z ulgi IP Box i konieczność opodatkowania dochodów z kwalifikowanego IP według standardowych stawek podatkowych nawet w przypadku zakwalifikowania tworzonego przez podatnika w ramach działalności badawczo-rozwojowej oprogramowania jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej”.

Przeczytaj również:

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2) 

Podstawa prawna:

– art. 30ca , art. 30cb Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.2020.1426)

Objaśnienie:

[1] ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U.2019.1231)

[2] Chodzi tutaj o artykuł 30ca ust. 1 ustawy o PIT , zgodnie z którym podatnicy podlegający opodatkowaniu dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są obowiązani:

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych,

2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Stan prawny na dzień 17 listopada 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R