Strona główna Aktualności Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 marca do 31 maja...

Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 marca do 31 maja 2017 roku

8747
PODZIEL SIĘ

Emeryt lub rencista może sobie dorobić do pobieranego świadczenia. Nie może jednak przekroczyć granicznych miesięcznych kwot przychodu, ponieważ organ rentowy zmniejszy lub zawiesi wtedy wypłacane świadczenie.

Od 1 marca do 31 maja 2017 r. obowiązują nowe miesięczne graniczne kwoty przychodu, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobieranych emerytur i rent.

Regulacja ustawowa

Z art. 104 ust. 7 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 887) wynika, że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co ważne w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia (art. 8 ustawy emerytalnej).

Definicja przychodu

W art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) ustawodawca definiuje przychody jako otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z art. 12 ustawy przychodem pracowników jest kwota brutto wynagrodzenia za cały miesiąc do której oprócz wynagrodzenia wchodzą „(…) wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne (…) w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, (…)”.

Przeciętne wynagrodzenie

Limity zarobkowe emerytów i rencistów zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które zmienia się w kolejnych czterech kwartałach roku kalendarzowego tj. od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Od 1 marca do 31 maja 2017 r. obowiązują nowe miesięczne graniczne kwoty przychodu, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobieranych emerytur i rent.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Prezes GUS w Komunikacie z dnia 9 lutego 2017 r. poinformował o tym, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016 r. wyniosło ono 4. 218,92 zł  (M.P.2017.180).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z  podaną wyżej kwotą Prezes ZUS ogłosił w Komunikacie z dnia 20 lutego 2017 r. kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. 2017.217)

W okresie od 1 marca do 31 maja  2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. wynosi 2.953,30 zł,

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. wynosi 5.484,60 zł.

Powyższe oznacza, że:

1) przychód emeryta lub rencisty do kwoty 2.953,30 zł nie powoduje zmniejszenia pobieranego świadczenia,

2) zmniejszenie emerytury lub renty nastąpi po przekroczeniu przychodu w kwocie  2.953,30 zł brutto.  

3) Oddział ZUS zawiesi wypłacane świadczenie, jeżeli przychód przekroczy kwotę 5.484,60 zł brutto.

Ważne!

Emeryci, którzy osiągnęli ustalony indywidualnie przez ZUS wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń.

Zmniejszenie emerytury lub renty – w jakiej kwocie

Od 1 marca 2017 r. ZUS może zmniejszyć pobierane świadczenie emerytalno- rentowe o następujące kwoty:

  • 565,53 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 424,18 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 480,73 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Podane one zostały w Komunikacie Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku (…) oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty (…) opublikowanym w Monitorze Polski 2017 pod pozycją  218.

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl

Stan prawny na 4 kwietnia 2017 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu