Strona główna Aktualności Korekta PIT a wspólne rozliczenie małżonków

Korekta PIT a wspólne rozliczenie małżonków

3916
PODZIEL SIĘ
wspólne rozliczenie małżonków LEXAGIT.PL porady prawne online

Artykuł odpowiada na pytania: Czy składając korektę PIT małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć? Czy w drodze korekty PIT małżonkowie mogą zmienić wspólne rozliczenie podatku na indywidualne?

Wspólne rozliczenie małżonków – regulacja prawna

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o PIT [1] małżonkowie  podlegają  odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Mogą także skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, czyli wspólnego opodatkowania. Taką możliwość ustawodawca dopuścił w art. 6 ust. 2 niniejszej ustawy. Podał w nim, że małżonkowie między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym [2] opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów.

Wniosek o wspólne rozliczenie małżonków może być wyrażony przez jednego z małżonków. Traktuje się go wtedy na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.[3] Co istotne, małżonkowie mogą wypełnić wspólny PIT, jeżeli opłacają podatki na zasadach ogólnych według  skali podatkowej – 18 i 32 proc.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Korekta  PIT  – regulacja prawna

Podatnik, który rozlicza się samodzielnie [5] ma prawo do korekty zeznania podatkowego, jeżeli dostrzeże błędy w przekazanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu podatkowym. Chodzi tutaj o błędy w obliczeniach albo nieskorzystanie przez podatnika z przysługujących mu ulg podatkowych lub brak prawa do ulgi albo gdy podatnik otrzymał z opóźnieniem PIT- 11.  

Prawo do korekty zeznania podatkowego  wynika z dyspozycji  art. 81 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej (O.p). [4]. Składa się ją na nowym, obowiązującym formularzu PIT, z zaznaczeniem w rubryce „Cel złożenia formularza” pola nr 2 „Korekta zeznania”. Razem  z korektą PIT należy złożyć załącznik PIT/O, jeżeli podatnik dokonywał jakichkolwiek odliczeń. Korektę PIT można  złożyć  w okresie 5  lat  licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 par. 1 O.p.). Podatnik może skorygować PIT 2017 do końca 2023 roku.  

Pisaliśmy o tym w artykule: Korekta zeznania PIT 2017 – do kiedy?

Korekta nieskuteczna – ograniczenie ustawowe

Ustawa o PIT dopuszcza możliwość skorygowania deklaracji PIT małżonków, ale tylko w kwestii poprawienia błędów w obliczeniach lub skorzystania z prawa do przysługujących ulg podatkowych np. ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna.

Nie wywoła skutku prawnego korekta złożona przez podatnika, który wypełnił zeznanie indywidualne i teraz chce skorzystać z preferencji podatkowej poprzez wspólne rozliczenie małżonków.

Podobnie będzie w przypadku,  gdy małżonkowie złożyli wspólny PIT- 37 i w drodze korekty chcą rozliczyć się indywidualnie.  Na zmianę oświadczeń woli jest czas do upływu terminu na złożenie zeznania rocznego, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Niniejsze ograniczenie wynika z treści art. 6 ust. 10 ustawy o PIT. [6]

Przykład z orzecznictwa :

„(-) podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym zeznanie roczne za 2008 r., w którym dokonali wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w czerwcu 2012 r. skarżący złożyli korekty do powyższego zeznania, w których dobrowolnie zrezygnowali ze wspólnego rozliczenia podatku. (-) Chcąc natomiast dokonać zmiany przedmiotowego oświadczenia powinni mieć na uwadze, że taka możliwość istnieje do dnia 30 kwietnia 2009 r. Po tej dacie możliwe jest jedynie dokonanie korekty danych zawartych w zeznaniu”,

(-) Takie też stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2004 r., sygn. akt III SA 777/03 stwierdzając, że dopuszczalność skorygowania po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w zeznaniu podatkowym (deklaracji) poszczególnych kwot zamieszczonych w rubrykach PIT nie uprawnia do jednoczesnego złożenia nowego – zmienionego – oświadczenia o wyborze – stosownie do art. 6 ust. 1 lub 2 u.p.d.o.f. – łącznego bądź rozdzielnego opodatkowania małżonków. Takie oświadczenie złożone po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym nie wywołuje skutków prawnych i nie może być podstawą do stwierdzenia nadpłaty” – wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie I SA/Lu 704/13.

Poglądy organów skarbowych

W drodze korekty małżonkowie mogą poprawić swoje zeznanie roczne, lecz nie mogą zmienić formy opodatkowania. Potwierdza to :

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak:0113KDIPT2-2.4011.158.2017.3.KR) z dnia 1 września 2017 r. Podatniczka zadała pytanie czy może złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-36, celem wspólnego rozliczenia się z mężem?

W wydanej interpretacji czytamy:  „Dopuszczalna jest zatem po dniu 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym korekta zeznania rocznego mająca na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy pierwotnym (poprzednim) jego sporządzaniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji zeznania, np. kwoty przychodów, dochodu, kosztów uzyskania przychodów, odliczeń, określenia wysokości nadpłaty, zaliczek na podatek.

Jednakże, dopuszczalność skorygowania po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w zeznaniu podatkowym poszczególnych kwot zamieszczonych w rubrykach zeznania podatkowego nie uprawnia do jednoczesnego złożenia nowego (zmienionego) oświadczenia o wyborze (-)  łącznego bądź rozdzielnego opodatkowania małżonków”.

  1. Interpretacja indywidualna (Znak: IBPBII/1/415-901/11/MK) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 20 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy możliwe jest złożenie korekty PIT-37 za 2010 r. po 30 kwietnia 2011 r. rezygnując ze wspólnego opodatkowania z żoną i rozliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci i rozliczenia się indywidualnie?

Organ skarbowy udzielił następującej odpowiedzi: „Czym innym jest złożenie korekty zeznania podatkowego, a czym innym złożenie oświadczenia o wspólnym, bądź rozdzielnym (indywidualnym) opodatkowaniu małżonków. W zakresie wyboru jednej z form opodatkowania, (-) podatnik sam podejmuje decyzję i sam ponosi konsekwencje własnych działań. (-) Ulga prorodzinna podobnie jak inne ulgi podatkowe, jest uprawnieniem podatnika, a nie jego obowiązkiem. W związku z tym dokonanie korekty deklaracji podatkowej lub rocznego zeznania podatkowego w taki sposób, że podatnik rezygnuje z przysługujących ulg i dokona zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, powoduje, że podatnik z tych ulg nie skorzystał”.

Podsumujmy …

Korekta rocznego zeznania PIT jest ograniczona w zakresie rozliczenia preferencyjnego z małżonkiem podatnika. „Deklaracja podatkowa, zatem także zeznanie podatkowe, jest formą oświadczenia wiedzy, nie woli, podatnika, dotyczącego faktów mających znaczenie dla powstania i wysokości zobowiązania podatkowego. (-) Z kolei, oświadczenie o wyborze wspólnego opodatkowania jest oświadczeniem woli”. [7]

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1-2a, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018.200)

– art. 70 par. 1,  art. 81 par. 1 i  2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800)

Objaśnienie:

[1] Ustawa o PIT : Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018.200)

[2] Małżonkowie składają „wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym” zaznaczając w wypełnianym formularzu zeznania podatkowego np. PIT- 37  odpowiednie pole w części „Wybór sposobu opodatkowania” .

[3] Art. 6 ust. 2a ustawy o PIT.

[4] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800).

[5]  Nie może złożyć korekty podatnik, którego rozliczył ZUS, a podatnik nie skorzystał z przysługujących mu ulg.

[6] Art. 6 ust. 10 ustawy o PIT stanowi : Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

[7] Wyrok Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Łodzi  z dnia 2 czerwca 2015 r.,  I SA/Łd 388/15 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/54C7EFF256  (dostęp w dniu 6 czerwca 2018 r.)

Stan prawny na 6 czerwca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.