Strona główna Aktualności In dubio pro tributario od 1 stycznia 2016 r.

In dubio pro tributario od 1 stycznia 2016 r.

1155
PODZIEL SIĘ

W poprzednim tygodniu w ostatnim dniu swojego urzędowania prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw). Najbardziej istotnym zapisem, jaki ustawa ta wprowadza to zapis art. 2a w brzmieniu:

„Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.”

Oznacza to wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika. Tym samym – dzięki stosowaniu tej zasady – podatnik nie powinien ponosić negatywnych skutków wadliwego, niejasnego formułowania przepisów prawa podatkowego.

Pozostałe zmiany obejmują m.in. tematykę kontroli podatkowej w zakresie uregulowanym w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – i precyzują, że:

„Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego”.

Inne zmiany to usunięcie z obu ustaw o podatkach dochodowych zapisów dotyczących korekty wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku dokonania płatności (uchylenie art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pełny tekst ustawy dostępny pod tym linkiem.

PW