Strona główna Aktualności Chcesz sprzedać towar używany – zrób to przed 1 stycznia 2014 r.

Chcesz sprzedać towar używany – zrób to przed 1 stycznia 2014 r.

895
PODZIEL SIĘ

Zmiany do Ustawy o podatku VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., obok istotnych bardzo zmian dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego czy zasad wystawiania faktur VAT – obejmują także istotne zmiany w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów co do których podatnikowi przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Do tej pory dostawa tego typu towarów, będących jednocześnie towarami używanymi korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT. Generalnie bowiem jeśli podatnik nie mógł odliczyć podatku VAT przy nabyciu to poniekąd logicznie nie wykazywał podatku należnego przy dokonywaniu odpłatnej dostawy. Kwestie te regulował art. 43 ust. 1 pkt. 2 i art. 43 ust. 2 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2) Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2013 r.: „Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy o VAT „Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel”.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. sytuacja zmieni się drastycznie. Otóż  przepis art. 43 ust. 1 pkt. 2 stanowić będzie, że: „(…) Zwalnia się od podatku: (…) 2) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Wobec tego – po zmianie regulacji – dostawa rzeczy ruchomych nabytych bez prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT tylko wówczas jeśli rzeczy te wykorzystywane będą tylko i wyłącznie na cele działalności zwolnionej od opodatkowania VAT.

Jeśli podatnik prowadził będzie tylko sprzedaż opodatkowaną lub mieszaną, a towar wykorzystywany był i będzie do wszystkich tych rodzajów działalności – wówczas dostawa takiego towaru będzie musiała podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnienie od opodatkowania nie będzie możliwe do zastosowania.

Pozostaje zatem jeszcze kilka dni do końca 2013 r. na dokonania „remanentu” swoich składników majątkowych oraz weryfikację planów w zakresie dostawy towarów używanych. Być może to co planowane było na rok przyszły, warto byłoby zrealizować jeszcze w roku bieżącym, tak aby wykorzystać możliwe jeszcze zwolnienie od podatku VAT.

WW.