Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1507 POSTY 0 KOMENTARZE

Uproszczony tryb rozpoznania spraw sądowoadministracyjnych

Postępowanie sądowoadministracyjne jako zasadę przyjmuje rozpoznanie sprawy na rozprawie, w składzie trzyosobowym. Możliwość rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym – na posiedzeniu niejawnym i...

Udzielenie absolutorium członkowi zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Praktyka wskazuje, iż w Polsce jest coraz więcej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Za jednoosobową spółkę z o.o. uważa się taką spółkę z...

Konsekwencje wyłączenia budynku (lokalu) spod regulacji dotyczącej świadectw charakterystyki energetycznej

Pomimo upływu ośmiu miesięcy od wejścia w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r. nowelizującej ustawę – Prawo budowlane (Dz. U. Nr...

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia...

Typową sytuacją związaną z wypadkiem komunikacyjnym jest krótsza bądź dłuższa (w zależności od zakresu uszkodzeń pojazdu) niemożność korzystania przez poszkodowanego z własnego pojazdu....

Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. i zadośćuczynienie z art....

Zmiana przepisów kodeku cywilnego dokonana ustawą z dnia 13 maja 2008 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U....

Zgoda na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie z osobami najbliższymi dopiero po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Jakkolwiek samo...

Obowiązki nauczycieli akademickich zweryfikowane przez TK

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 27/07, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął w przedmiocie zgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy –...

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jako legitymowane konstytucyjnie ograniczenie prawa...

Księgi wieczyste mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami. Najważniejszym instrumentem umożliwiającym realizację tego celu jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,...

Wyrok Trybunału zapadł, wątpliwości związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania...

W wyroku z dnia 26 maja 2009 roku, sygn. SK 32/07, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 133 § 1 ordynacji podatkowej nie jest niezgodny...

Odpowiedzialność za wypowiedzi na forach internetowych

Fora internetowe należą obecnie do najczęściej używanego sposobu komunikacji w sieci. Umożliwiają one prowadzenie dyskusji w nieograniczonym kręgu rozmówców. Rozmowy mogą przybierać różne...