Strona główna Aktualności 15% stawka podatku CIT uchwalona przez Sejm

15% stawka podatku CIT uchwalona przez Sejm

982
PODZIEL SIĘ

W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Najbardziej medialną zmianę jaka została przegłosowana przez Sejm RP stanowi wprowadzenie 15% stawki podatku CIT dla podatników tego podatku. Nie jest to przy tym zmiana jedyna.

Zaznaczyć należy, że w tym podstawowym zakresie nie wszystkie podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych będą mogły skorzystać z 15% stawki podatku CIT.

Generalnie 15% stawka podatku CIT obejmować ma:

  1. małych podatników,
  2. podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Z kolei tzw. małym podatnikiem jest z kolei taki podatnik podatku dochodowego od osób prawnych u którego wartość przychodów w roku poprzednim ale liczona łącznie z podatkiem należnym wyniosła do 1.200.000 Euro, w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego Euro NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

A contratio zatem z 15% stawki podatku CIT nie będą mogły korzystać większe podmioty tj. uzyskujące przychody przekraczające 1.200.000 Euro, zaś w zakresie spółek dopiero rozpoczynających działalność może być tak, że stawka ta będzie stosowana tylko w pierwszym roku działalności.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że 15% stawka podatku CIT nie może być stosowana przez dwa pierwsze lata do podatników, którzy powstali:

  1. w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia – z wyłączeniem przekształcenia spółki w inną spółkę (czyli spółek z o.o., akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w inną spółkę tego samego typu)
  2. w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną,
  3. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną (jawnej, komandytowej, czy partnerskiej) w spółkę z o.o. akcyjną czy komandytowo-akcyjną
  4. do spółek podlegających temu podatkowi, o ile kapitał tych spółek został pokryty na wstępie aportem w postaci przedsiębiorstwa, czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub też składnikami majątku o wartości powyżej 10.000 EURO,
  5. a w końcu do spółek, do których wspólnicy wnieśli na wstępie do ww. podmiotów składniki majątkowe uzyskane przez tych wspólników z tytułu likwidacji innych podmiotów.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, podatnicy powstali w wyniku opisanych powyżej czynności restrukturyzacyjnych będą mogli stosować stawkę preferencyjną 15% CIT dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem wszakże, że będą wówczas spełniali definicje małego podatnika. 15% stawka podatki CIT nie znajdzie zastosowania także do podatkowych grup kapitałowych.

Dalej nad ww. Ustawą procedować będzie Senat.

Planowane jest, że ustawa ta wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

 WW.