Strona główna Aktualności UWAGA!!!!! – Zmiana zasad dotyczących powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT...

UWAGA!!!!! – Zmiana zasad dotyczących powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT po 1.01.2014 r.

855
PODZIEL SIĘ

Być może wielu podatników nie zdaje sobie jeszcze sprawy jak istotne zmiany przeniesie w roku 2014 nowelizacja Ustawy o VAT. Do najważniejszych należy zerwanie z dotychczasową zasadą, wiążącą powstanie obowiązku podatkowego tj. obowiązku zadeklarowania podatku należnego – z wystawieniem faktury VAT.

Obecnie od 1.01.2014 r. obowiązywać będzie reguła, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstawać będzie zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ustawy o VAT). Od tej zasady ustawa przewiduje pewne wyjątki, o których będzie mowa jeszcze poniżej. Data wystawienia faktury nie będzie zatem miała (poza nielicznymi wyjątkami) przełożenia na moment ujęcia podatku należnego w rejestrach i deklaracjach vatowskich. Faktura taka w klasycznych przypadkach wystawiana będzie nie wcześniej niż 30. tego dnia przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym czynność ta miała miejsce. Istotne jest również to, że od 1.01.2014 r. regulacje dotyczące np. obligatoryjnych elementów faktury VAT, terminów wystawiania itp. zostały przeniesione z Rozporządzania wykonawczego do samej Ustawy o VAT (nowe art. 106a – 106q ustawy o VAT). W wielu przypadkach zmiana regulacji wpłynie na przyśpieszenie powstanie obowiązku podatkowego, np. w sytuacji dostawy towaru lub wykonania usługi pod koniec miesiąca, gdzie do tej pory istniała możliwość przesunięcia obowiązku na następny miesiąc. Nowa regulacja przymnoży na pewno pracy księgowym, bo dotychczas istotne było wystawienie faktury VAT, a teraz wykonanie usługi lub dostawa towaru. Księgowanie operacji gospodarczych nie będzie już zatem takie nieskomplikowane.

Wyjątki od podanej wyżej zasady ogólnej wskazane zostały zasadniczo w art. 19a ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy o VAT. Zwrócić tutaj należy uwagę np. że w przypadku np. świadczenia usług finansowych czy ubezpieczeniowych zwolnionych od VAT, obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie otrzymania części lub całości zapłaty. Natomiast data wystawienia faktury nadal będzie miała znaczenie prawne w przypadku np.: świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Na razie mamy początek roku i może niewielu podatników przejmuje się już rozliczeniami vatowskimi w 2014 r., ale jak zawsze przy każdej zmianie prawa na pewno pojawi się w związku z cała masa wątpliwości. Jak będą one rozstrzygane przez organy podatkowe lub sądy administracyjne będziemy się starali informować.

WW.