Strona główna Aktualności Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze ...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje

1814
PODZIEL SIĘ
ulga B+R Sprawna spółka

W polskim prawie podatkowym ulga B+R tj. ulga na działalność badawczo-rozwojową  istnieje od 2016 r.

„Świadomość istnienia ulgi podatkowej B+R plasuje się na poziomie 65 proc., czyli nadal co trzecie przedsiębiorstwo nie słyszało o uldze B+R”- podaje Ayming Polska w Raporcie z  2018 r. [1].

Autorzy raportu podkreślają, że  „(…)  nadal niezbędne są działania promujące ulgę B+R i podnoszące świadomość przedsiębiorstw na temat dostępnych form wspierania innowacyjności”.

Z tej preferencyjnej ulgi podatkowej może skorzystać:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • osoba prawna, np. spółka prawa handlowego,
  • podmiot posiadający status centrum badawczo- rozwojowego.

Ulga B+R pozwala przedsiębiorcy skorzystać podwójnie, ponieważ zakłada możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o  koszty kwalifikowane, czyli wydatki  poniesione w roku podatkowym na działalność badawczo-rozwojową, które zostały już uprzednio zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Działalność badawczo- rozwojowa, czym jest?

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT [2] oraz z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT [3] działalność badawczo – rozwojowa oznacza „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Ustawodawca w obu ustawach nie zdefiniował pojęć: „badania naukowe”, „prace rozwojowe” tylko dokonał odesłania do art. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [4].

Z art. 4 pkt 2 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce badania naukowe obejmują:

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast prace rozwojowe to  nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług (art. 4 ust. 3 Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Jaka powinna być działalność badawczo-rozwojowa?

W Objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów [5] zostały podane trzy kryteria działalności badawczo – rozwojowej. Jest to:

  • twórczy charakter,
  • systematyczność,
  • zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z Objaśnieniami Ministerstwa Finansów pkt 36) – „Twórczy charakter prac to między innymi opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidacje nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. (…)”.

W Objaśnieniu pkt 40 czytamy „(…) spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, (…). Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany” .

W Objaśnieniu pkt 44 Ministerstwo Finansów podaje, że „(…) w efekcie prac rozwojowych wystarczy, by podatnik zdobył i wykorzystał aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów, procesów lub usług”.

Przykłady ulgi B+R w interpretacjach podatkowych

Ulga B+R nie jest tak popularna jak inne ulgi podatkowe, ponieważ wielu przedsiębiorców  nie jest pewnych tego, czy  prowadzone w ich firmie działania spełniają ustawową definicję działalności badawczo rozwojowej.

Przykłady z interpretacji podatkowych:

  1. Przygotowanie i wdrożenie do użytkowania szafy wrzutowej

W interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.479.2019.1.PC) wydanej w dniu 2 stycznia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Zdaniem podatnika „(…) Budowa szafy wrzutowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego klienta w różnych branżach to jest np. szpitale, duże hotele, gastronomia, i wiele innych jednostek używających odzieży ochronnej wymagającej częstego prania wprowadza do działalności gospodarczej nową jakość usług oraz pozwala na oszczędność pracy ludzkiej w warunkach niedoboru pracowników na rynku pracy”.

Dyrektor KIS stwierdził, „że prace dotyczące wykonania „Szafy wrzutowej” dostosowanej do indywidualnych warunków i wymagań klienta umożliwiającej automatyczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami używającymi odzieży ochronnej i innych produktów tekstylnych wymagających częstego prania, a pralnią – spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej (…)”.

  1. Ulepszanie dotychczasowych produktów firmy poprzez zastosowanie nowych surowców do ich produkcji

Wnioskodawca „jest producentem worków na śmieci, który prowadzi prace, które mają na celu opracowanie nowych produktów, jak również prowadzi prace, które w istotny sposób wprowadzają do produktów znaczące ulepszenia poprzez zastosowanie nowych surowców czy materiałów. (…) W celu stworzenia nowego produktu czy jego znaczącego ulepszenia Wnioskodawca musi przeprowadzić zespół czynności od koncepcji właściwości, wyglądu produktu poprzez jego testy, próby aż do uzyskania ostatecznego rezultatu produktu tzw. walidacji, często ostatecznej akceptacji przez klienta nowego lub znacznie ulepszonego produktu”.

W interpretacji indywidualnej  (znak: 0111-KDIB1-3.4010.466.2019.2.PC) z dnia 23 grudnia  2019 r. Dyrektor KIS  zgodził się w Wnioskodawcą: „Analizując przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że prowadzone przez Spółkę prace opisane w pkt 1.1. spełniają i spełniać będą definicję działalności badawczo-rozwojowej określoną w uCIT, uprawniającą do skorzystania z ulgi B+R, mają charakter twórczy oraz mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań”.

  1. Projektowanie i tworzenie nowych, zmienionych oraz ulepszonych produktów

Dyrektor KIS w interpretacji (znak: 0111-KDIB1-3.4010.197.2019.1.MBD) wydanej w dniu 17 czerwca 2019 r. uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem podatnika: (…) „prace Spółki, polegające na projektowaniu i tworzeniu nowych, zmienionych oraz ulepszonych produktów, rozwiązań, funkcjonalności poprzez budowanie i ulepszanie rozwiązań z zakresu opracowywania/projektowania oraz wdrażania innowacyjnych konstrukcji specjalistycznych drzwi technicznych (które to są lub będą mogły zostać wykorzystane przez Spółkę w przyszłości w trakcje realizacji projektów dla konkretnych klientów lub też takich, które bezpośrednio wpływają na istniejący produkt, jak również te zainspirowane przez klientów Spółki)  spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu Ustawy o CIT”.

Podstawa prawna:

– art. 4a pkt 26  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.865)

– 5a pkt 38 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387)

– art. 4 ust. 1- 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (tekst jedn. Dz.U. 2020.85)

Objaśnienia:

[1] Ayming Polska,  Raport 2018: Ulga B+R. Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, str. 27 –  https://www.ayming.pl/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/Ayming_Raport_2018_Ulga_B_R_Krok_milowy_w_rozwoju_innowacyjnosci_przedsiebiorstw-11.pdf (dostęp w dniu 6 lutego 2020 r.)

[2] ustawa o CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.865)

[3] ustawa o PIT : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387)

[4] ustawa Prawo o   szkolnictwie wyższym i  nauce:  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (tekst jedn. Dz.U. 2020. 85)

[5] Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów: „Objaśnienia podatkowe  dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”–   (dostęp w dniu 6 lutego 2020 r.)

Stan prawny na dzień 6 lutego 2020 roku

W.K.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R