Strona główna Aktualności Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (1)

Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (1)

666
PODZIEL SIĘ
ulga podatkowa Sprawna Spółka

Ulga podatkowa Innovation Box (IP BOX) obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r. Jej podstawę prawną stanowią znowelizowane przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Powyższa ulga polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania.

W wydanym Raporcie Innovation Box /IP BOX Mechanizm działania w Polsce Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie [1]  eksperci CRIDO  podkreślają: „Innovation Box (…) jest zachętą podatkową, która pozwala płacić znacząco niższy podatek CIT przedsiębiorstwom, które osiągają dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej powstałej w wyniku przeprowadzenia prac B+R. Zasadniczo Innovation Box może dotyczyć dochodów z komercjalizacji własności intelektualnej (licencje, sprzedaż) lub dochodów ze zbycia produktów lub usług opartych o posiadaną przez podatnika własność intelektualną”.

Sprawdź:

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

Poznajmy kilka ostatnio wydanych interpretacji podatkowych ws. ulgi IP BOX

Rozliczenie ulgi  IP BOX na koniec roku podatkowego  

W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.519.2020.3.JŚ) z dnia 8 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy z którego wynikało, że „(…) w opisanym powyżej stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, tj. od początku roku 2020 nie będzie On mógł uiszczać pomniejszonych zaliczek, lecz będzie On miał możliwość skorzystania z preferencji ulgi IP BOX składając zeznanie roczne (po zakończeniu roku podatkowego), tj. w zeznaniu rocznym za rok 2020 składanym w roku 2021, rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej do programu komputerowego wytwarzanego w ramach opisanej współpracy z Kontrahentem z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%”.

Uzasadnienie Wnioskodawcy: „Jak wynika z art. 30ca ust. 11 ustawy o PIT, dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. (…) Podatnik osiągając dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ciągu roku podatkowego jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach stosowanych dla prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Wyjątek stanowi prawo do ulgi IP BOX z tarczy antykryzysowej 1.0 w roku 2020 dla podatników PIT i CIT którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęli w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw IP, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19. Mogą oni  przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy stosować w trakcie roku podatkowego 5% stawkę podatku.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020 

Preferencyjnemu opodatkowaniu nie będzie podlegać całe wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi, tylko część dochodu ze sprzedaży prawa autorskiego do programu komputerowego

Wnioskodawca od 1 stycznia 2017 roku prowadzi pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związanego  z nią doradztwa technicznego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca osiąga także dochody z praw autorskich do programów komputerowych. Przedmiotem jego wątpliwości „(…)  jest natomiast możliwość skorzystania z przepisów art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania 5% stawką na zasadach wskazanych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów osiąganych przez niego w ramach całego procesu tworzenia programu wraz z jego wdrożeniem, testowaniem i udoskonalaniem”.

W wydanej w dniu 16 września 2020 r. interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.366.2020.3.PS) czytamy: „Preferencyjnemu opodatkowaniu nie będzie podlegać jednak całe wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu całej usługi świadczonej na rzecz kontrahenta lecz wyłączenie ta część uzyskanego dochodu, która dotyczy sprzedaży prawa autorskiego do programu komputerowego i to na zasadach wskazanych w omawianych przepisach. (…) Tylko i wyłącznie dochód z powyższego tytułu może stanowić podstawę do wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jako podstawy opodatkowania 5% stawką podatku dochodowego, (…)”.

W przypadku braku kosztów ulga IP BOX nie przysługuje

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W celu ustalenia kwalifikowanego dochodu od stycznia 2019 r. Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję, która zawiera „(…) wszystkie elementy i informacje wskazane w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże Wnioskodawca nie wykazuje w niej kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, ulepszeniem lub rozwinięciem oprogramowania, ponieważ koszty te w całości ponoszą zleceniodawcy”.

Stanowisko organu skarbowego: „(…) wobec braku kosztów, które podlegałyby uwzględnieniu we współczynniku nexus nie ma możliwości obliczenia podstawy opodatkowania (kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej), do którego miałaby zastosowanie preferencyjna stawka podatku. Ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnego odstępstwa.

Zatem „(…) ponoszone koszty na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP stanowią podstawę do ustalenia tej części osiąganego dochodu, która może korzystać z preferencji podatkowej. Brak ponoszenia takich kosztów oznacza, że nie można ustalić współczynnika nexus, a zatem żadna część osiąganego dochodu nie stanowi kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych IP (interpretacja indywidualna  (znak: 0115-KDIT2.4011.531.2020.1.RS) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 24 września 2020 r.)

Przeczytaj także:

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (1)

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione wybrane interpretacje indywidualne dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Objaśnienie:

[1] Raport CRIDO, Mechanizm działania w Polsce Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie Wydanie  II zaktualizowane , str. 4

Stan prawny na dzień 12 listopada 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R