Strona główna Aktualności Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

1119
PODZIEL SIĘ
Innovation Box Sprawna spółka

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskują  dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą je opodatkować preferencyjną stawką 5%. Ulgę podatkową IP BOX rozliczają w rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT.

„Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (…)” – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji  Skarbowej (KIS ) w interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.1.2020.2.AP) wydanej w dniu 13 marca 2020 r.

Z uwagi na niejasne przepisy ulga podatkowa IP BOX sprawia podatnikom wiele problemów. Niektóre z nich zostały  już omówione w artykule

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (1)

W jaki sposób podatnicy muszą udokumentować dochody z kwalifikowanych IP?

Podatnicy, którzy chcą opodatkować dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką podatkową „(…) mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box”  [1].

Kiedy przedsiębiorca będzie uprawniony do  ulgi podatkowej IP BOX, ale mimo tego nie będzie mógł z niej skorzystać?   

Odpowiedź na to pytanie zawiera interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS (znak: 0114-KDIP3-1.4011.602.2019.3.MZ) w dniu 12 marca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnik „prowadzi odrębną ewidencję umożliwiającą wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ewidencja ta obejmuje okres począwszy od 1 stycznia 2019 r. Ewidencja ta nie była więc prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej (…)”.

Organ interpretacyjny stwierdził, iż  „(…) Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP BOX (za 2019 r.) nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich w ewidencji prowadzonej dopiero od 1 stycznia 2020 r. Stworzenie w terminie późniejszym odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

(…) Wnioskodawca w 2019 r. nie prowadził odrębnej ewidencji, nie może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu wg stawki 5% w zeznaniu rocznym za rok 2019. Z uwagi na to, że od dnia 1 stycznia 2020 r. Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję, będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów wg stawki 5% w zeznaniu rocznym za 2020 r. oraz za lata kolejne (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny)” [2].

Tożsame stanowisko zostało wyrażone przez organ skarbowy w:

  • interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.48.2020.1.AD) z dnia 11 marca 2020 r.,
  • interpretacji indywidualnej (znak:  0113-KDIPT2-3.4011.102.2020.1.ST) z dnia 10 marca 2020 r.

Kiedy podatnik powinien  prowadzić ewidencję na potrzeby skorzystania z ulgi IP BOX – stanowisko organu skarbowego

Podatnik powinien prowadzić  na bieżąco ewidencję potrzebną do wyliczenia dochodu z kwalifikowanych IP. Ma „(…) obowiązek wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych, prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. (…).

(…)  Reasumując – z uwagi na to, że Spółka nie prowadzi w 2019 r. ewidencji rachunkowej w sposób przedstawiony w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na bieżąco, co stanowi niezbędną przesłankę do skorzystania z ulgi IP Box, Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów za pośrednictwem Spółki – stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-2.4011.130.2019.1.WS) z dnia 16 marca 2020 r. [4].

Podstawa prawna:

– art. 30cb ust. 1  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn. Dz.U.2019.1387)

– art. 24e ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.0.865)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna  wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0115-KDIT1.4011.129.2019.2.JG) w dniu 13 marca 2020 r.

[2] Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.602.2019.3.MZ) w dniu 12 marca 2020 r. – https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=573027&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc (dostęp w dniu 28 maja 2020 r.)

[3] Interpretacja indywidualna  wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (znak: 0112-KDIL2-2.4011.130.2019.1.WS)  w dniu 16 marca 2020 r.- https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=573396&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc (dostęp w dniu 28 maja 2020 r.)

Stan prawny na dzień 28 maja 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R