Strona główna Aktualności Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy

Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy

1044
PODZIEL SIĘ

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r. przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach, dotyczącą zasad wypowiadania pracownikom ich warunków pracy i płacy po upływie jednego roku od ich przejęcia przez nowego pracodawcę.

Potrzeba rozstrzygnięcia wątpliwości w tym zakresie zaistniała na gruncie następujących okoliczności faktycznych. Pracownicy przed ich przejęciem przez nowego pracodawcę byli związani Układem Zbiorowym Pracy, szczegółowo regulującym ich prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w sytuacji gdy dochodzi do zmiany pracodawcy, jest on zobowiązany do przestrzegania jego postanowień przez okres jednego roku od chwili przyjęcia. Nieuregulowana jest natomiast kwestia, czy po upływie wskazanego terminu nowy pracodawca jest uprawniony do zmiany płynących z Układu postanowień w trybie przepisów szczegółowo określających warunki i procedurę jego zmiany, czy też może tego dokonać poprzez porozumienie ze związkami zawodowymi, do których wskazane zaostrzone reguły nie mają zastosowania.

Wskazane zagadnienie jest istotne również z tego względu, iż jednocześnie zawiera w sobie próbę odpowiedzi na pytanie, czy warunki pracy i płacy pracowników stanowiące fundamentalne elementy ich stosunku pracy mogą być regulowane jedynie w drodze Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania, czy też dopuszczalne jest ich ustalenie w drodze innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych. Kwestia ta jest istotna dla interesów pracowników z tego względu, iż wprowadzone w zakresie Układów i Regulaminów wynagradzania warunki ich tworzenia, zmian czy wypowiadania są wyraźnie określone w ustawie, podczas gdy brak jest ich w stosunku do pozostałych porozumień zbiorowych. Ostatnie rozwiązanie może w praktyce oznaczać sytuację, w której ograniczanie uprawnień pracowników będzie procesem zdecydowanie łatwiejszym niż ma to miejsce w przypadku układów lub regulaminów wynagradzania.

Po upływie roku od przejęcia pracowników nowy pracodawca wprawdzie nie ma już obowiązku stosowania dotychczas obowiązującego układu, lecz w tej sytuacji powinien on bądź doprowadzić do jego rozwiązania, bądź też zawrzeć z właściwymi związkami zawodowymi nowy układ lub regulamin wynagradzania. W razie braku zamiaru dalszego stosowania dotychczas obowiązującego układu pracodawca powinien złożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające ten układ, także w razie braku zastąpienia go nowym układem lub regulaminem.

Autorzy:

Daniel Reck – adwokat, partner z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy

Anna Cierpioł – aplikant adwokacki z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy