Strona główna Aktualności Podmioty powiązane kapitałowo – korzystne zmiany definicji od 2017 r.

Podmioty powiązane kapitałowo – korzystne zmiany definicji od 2017 r.

6521
PODZIEL SIĘ

Nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (teksty jedno. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) wynikająca z ustawy z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1932) wprowadziła do przepisów tej ustawy korzystniejszą definicję podmiotów powiązanych kapitałowo.

Definicja zawarta art. 11 Ustawy o CIT wskazuje, że powiązania pomiędzy podmiotami występują, gdy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (podmioty krajowe), jak i poza terytorium Polski (podmioty zagraniczne).

[emaillocker]

Możliwe są nadto powiązania rodzinne, ze stosunku pracy czy majątkowe – te mają zastosowanie tylko do podmiotów krajowych.

Definicja podmiotów powiązanych jest ważna, gdyż podmioty te są w sposób szczególny traktowane w przepisach podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z tego powodu musi istnieć jasność co do tego, które podmioty są powiązane.

W zakresie ustaleń czy dane podmioty – pod kątem podatkowym – można uznać za powiązane czy nie – zostały wprowadzone zmiany od początku roku 2017 roku. Zgodnie z przepisami – do końca roku 2016 podmiotami powiązanymi byli podatnicy posiadający w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 5%.

Natomiast po zmianach w 2017 roku za podmioty powiązane kapitałowo uznane zostaną podmioty, gdzie udział wynosi co najmniej 25% (zgodnie z art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zaznaczyć przy tym trzeba, że w każdym przypadku chodzi o udział w kapitale zakładowym podmiotu, a nie udział jaki może wynikać z prawa głosu. Wyjaśnić bowiem należy, że zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej możliwe jest uprzywilejowanie udziałów i akcji co do liczby głosów. Dla ustalenia powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami, udział jakie dają głosy nie jest jednak istotny.

W porównaniu z przepisami obowiązującymi do końca 2016 r., niezmienione pozostają obecnie przepisy regulujące uznanie podmiotów za powiązane w sposób osobowy, czyli np. poprzez osoby wykonujące funkcje nadzorcze czy zarządzające. Zmianie nie ulegają także przepisy definiujące powiązania rodzinne, majątkowe czy ze stosunku pracy.

Niewątpliwą zaletą wprowadzenia zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych kapitałowo – jest zmniejszenie kręgu podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Z dokumentacji tej powinien wynikać przede wszystkim rynkowy charakter wynagrodzeń ustalanych przez podmioty powiązane w umowach, które pomiędzy nimi obowiązują, czy w innych zdarzeniach.

[/emaillocker]

WW