Strona główna Aktualności Podatki w spółce jawnej: PCC od umowy spółki jawnej (1)

Podatki w spółce jawnej: PCC od umowy spółki jawnej (1)

3341
PODZIEL SIĘ
PCC od umowy spółki jawnej Sprawna Spółka

W kolejnym cyklu artykułów na temat spółki jawnej  zostaną omówione sprawy podatkowe w spółce. Zacznijmy od tematu: Opodatkowanie PCC umowy spółki jawnej. A zatem jaki podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić od umowy spółki jawnej.

Przypomnijmy …

Na temat umowy spółki jawnej pisaliśmy w dwóch artykułach:

  1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej : Spółka jawna (1)
  2. Spółka jawna: Istotne postanowienia umowy spółki jawnej (2)

PCC od umowy spółki jawnej – regulacja prawna

W świetle art. 1a pkt 1 ustawy o PCC [1] tj. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka jawna należy do spółek osobowych. Umowa spółki jawnej (spółka osobowa) której siedziba znajduje się na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten wynika z art. 1 ust. 1 lit. k) ustawy o PCC.

Obowiązek zapłaty PCC od umowy spółki jawnej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej [2]  tj. w dniu w którym została zawarta umowa spółki  i jego zapłata „ciąży na spółce”. [3]

Powyższe oznacza solidarną odpowiedzialność wspólników, ponieważ od chwili utworzenia spółki do czasu jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym w jej imieniu działają wspólnicy, którzy odpowiadają także „za zobowiązania wynikające z tego działania” (art. 25(1) par. 2 K.s.h.). 

Podstawę opodatkowania stanowi łączna wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych  wnoszonych przez każdego ze  wspólników do spółki jawnej.  [4] Stawka niniejszego podatku od umowy spółki wynosi 0,5 % wartości wkładów wniesionych do spółki. [5] 

Opodatkowanie wkładów niepieniężnych

Opodatkowaniu PCC podlegają także wkłady niepieniężne (aporty) wniesione przez wspólników do spółki (np. rzeczy ruchome: samochód, laptop). Podstawą opodatkowania wkładu niepieniężnego będzie jego wartość podana w umowie spółki, a nie jego cena na rynku.

Potwierdza to interpretacja indywidualna prawa podatkowego (znak: 0111-KDIB4.4014.151.2018.5.AD) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 25 czerwca 2018 r., w której czytamy: „art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi. To oznacza, że podstawę opodatkowania, w takim przypadku, stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki”.

Jakie wkłady niepieniężne wkłady wspólników spółki jawnej nie podlegają opodatkowaniu PCC

Wniesienie do spółki jawnej  wkładu w postaci świadczenia pracy przez wspólnika nie podlega opodatkowaniu PCC. „Zatem (…) w przypadku wniesienia do spółki osobowej wkładu polegającego jedynie na świadczeniu pracy lub usług przez wspólnika na rzecz spółki, nie zaistnieje okoliczność powodująca podwyższenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że Wnioskodawca, działając jako płatnik, w akcie notarialnym obejmującym umowę danej spółki osobowej (…)  przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia lub zmiany umowy spółki, nie będzie miał obowiązku wliczyć do podstawy opodatkowania wartości ww. wkładu” – uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (znak:  IBPB-2-1/4514-489/15/MZ) wydanej w dniu 29 stycznia 2016 r.

Jaki jest termin zapłaty PCC od umowy spółki jawnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PCC wspólnicy spółki (podatnicy) są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę spółki [6] złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych –  PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A (wg aktualnego wzoru) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni [7] od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy umowa spółki cywilnej miała formę aktu notarialnego, wówczas notariusz sporządzający umowę jest płatnikiem PCC.

Pomniejszenie podstawy opodatkowania PCC

Stosownie do art. 6 ust. 9  pkt 1-3 ustawy o PCC od podstawy opodatkowania, czyli 0,5 % wartości wkładów wnoszonych do spółki jawnej można odliczyć:

  • wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki (jeżeli miało to miejsce), [8]
  • opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • opłatę za zamieszczenie ogłoszenia o powyższym wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 Przykład:

Wspólnik A i Wspólnik B  utworzyli w formie pisemnej jawną X w formie pisemnej. Wspólnik A wnosi do spółki jawnej  wkład pieniężny w kwocie 3.000,00 zł , Wspólnik B wnosi także wkład pieniężny w kwocie 2.000,00 zł oraz laptop  Acer o wartości 1.500 zł . Suma wkładów wniesionych przez wspólników wynosi 6.500,00 zł i stanowi podstawę opodatkowania PCC, ale gdy ją pomniejszą o 500 zł  tj. o opłatę sądową za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 100 zł za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wówczas podstawa opodatkowania zmniejszy się o 600 zł (6.500,00 zł – 600 zł = 5.900,00 zł). Przy zastosowaniu stawki 0,5 % kwota do zapłaty wyniesie 29,50 zł. Wspólnicy nie wnosili do spółki nieruchomości zatem akt notarialny spółki nie był potrzebny.

Nie są to jeszcze wszystkie obowiązki podatkowe w spółce jawnej. Kolejne zostaną przedstawione w dalszych artykułach.

Podstawa prawna:

– art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ) art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) , art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 12 ust. 1 pkt 3 , art. 6 ust. 9 pkt 1-3, art.10 ust. 1-2, art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017.1150)

– art. 25(1) par. 2 Kodeksu spółek handlowych

Objaśnienie:

[1] ustawa o PCC: Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017.1150)

[2] art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC

[3] art. 4 pkt 9 ustawy o PCC  (wyjątek stanowi  umowa spółki cywilnej),

[4] art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC

[5] art. 7 ust. 1 pkt 9  ustawy o PCC

[6] Z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o PCC organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

[7] Chodzi tutaj o 14 kolejnych dni kalendarzowych, a nie dni roboczych.

[8] W przypadku, gdy jako wkład do spółki jawnej wnoszona jest nieruchomość, wówczas umowa spółki powinna mieć formę aktu notarialnego.

Stan prawny na 8 stycznia 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu  


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA