Strona główna Aktualności Podatki w spółce jawnej: Podatek VAT w spółce jawnej (2)

Podatki w spółce jawnej: Podatek VAT w spółce jawnej (2)

2601
PODZIEL SIĘ
podatek VAT w spółce jawnej Sprawna Spółka

W poprzednim artykule przybliżyliśmy kwestie związane z odprowadzeniem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki jawnej. Dzisiaj słów kilka na temat VAT w spółce jawnej.

Sprawdź:

Podatki w spółce jawnej: Opodatkowanie PCC umowy spółki jawnej (1)

Kim są podatnicy podatku od towarów i usług

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT [1] podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

W art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że działalność gospodarcza obejmuje:

  • wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców oraz
  • w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Spółka jawna jest przedsiębiorcą, stąd też może być czynnym podatnikiem VAT albo podatnikiem zwolnionym od podatku VAT.

Podatek VAT w spółce jawnej – kiedy obowiązuje zwolnienie?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca zwalnia  od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT wynika z kolei, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Zwolnienie z podatku VAT nie oznacza, że spółka jawna (podatnik) została definitywnie zwolniona z płacenia tego podatku. Ma ona obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, ponieważ gdy zostanie przekroczony próg zwolnienia z VAT, wówczas powinna zarejestrować się do podatku VAT.  

Podatek VAT w spółce jawnej – kiedy spółka jawna nie może być zwolniona z VAT ?

Mimo tego, że obroty w spółce jawnej nie przekraczają 200 000 zł  rocznego limitu sprzedaży – spółka jawna nie  może być zwolniona z VAT, jeżeli:

1) sprzedaje:

  • towary wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (np. metale szlachetne, wyroby jubilerskie),
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem : energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, budynków, budowli lub ich części,
  • tereny budowlane,
  • nowe środki transportu.

2) świadczy usługi:

  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie.

3)  nie posiada siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Powyższe wynika z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. W omawianym przypadku spółka powinna dokonać rejestracji vatowskiej jako podatnik VAT czynny. Następnie winna prowadzić rejestr VAT, składać  deklaracje VAT, oraz przesyłać co miesiąc do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w strukturze JPK_VAT.  Zawiera on informacje o ewidencji zakupu  i sprzedaży VAT.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Od 1 stycznia 2018 r. Jednolity Plik Kontrolny także dla mikroprzedsiębiorców

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania podatkowe spółki jawnej – regulacja prawna

Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem, za niezapłacony przez spółkę w terminie podatek VAT (zaległość podatkowa). W takim przypadku organ podatkowy obciąży wspólników spółki odpowiedzialnością  za  nieuregulowane zobowiązanie.  Wynika to z art. 115 par. 1 ordynacji podatkowej [2] zgodnie z którym wspólnik spółki (-)  jawnej (-) odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Oczywiście w pierwszym rzędzie za zaległości podatkowe w podatku VAT odpowiadać będzie sama spółka jawna jako podatnik tego podatku.

Powyższy przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem (art. 115 par. 2 Ordynacji podatkowej).

Należy podkreślić, że nie ma tutaj znaczenia ich wkład wspólnika wniesiony do spółki, ani udział w jej zyskach. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Łodzi  w wyroku z dnia 26 marca  2014 r. w sprawie III AUa 552/13: „(-) Nawet minimalny udział w spółce, wynoszący na przykład 1%, nakazuje stosowanie art. 115 o.p. W tej sytuacji możliwe jest jedynie wewnętrznie – między wspólnikami – wprowadzenie modyfikacji, w szczególności przez ograniczenie odpowiedzialności jednego z nich. Wywołuje to jednak tylko skutki wewnętrzne z prawem regresu między wspólnikami.”

Urząd skarbowy nie może wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej wspólników, ponieważ  z art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawa prawna:

– art. 15 ust. 1 – 2, art. 113 ust. 1, art. 113 ust. 9, art. 113 ust. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2018.2174)

– art. 70 par. 1, art. 115 par. 1 -2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018.800)

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/co-powinienes-wiedziec-jesli-chesz-rozliczac-vat/kiedy-musze-przejsc-na-vat

Objaśnienie:

[1] ustawa o VAT: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2018.2174)

[2] ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018.800)

 Stan prawny na dzień 10 stycznia 2019 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA