Strona główna Aktualności Kiedy umowy spółki i ich zmiany podlegają opodatkowaniu PCC?

Kiedy umowy spółki i ich zmiany podlegają opodatkowaniu PCC?

1705
PODZIEL SIĘ
zmiana umowy spółki PCC sprawna spółka

Artykuł omawia regulację prawną dotyczącą opodatkowania umowy spółki i jej zmiany podatkiem od czynności cywilnoprawny9ch.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC [1] podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają umowy spółki. PCC dotyczy także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt  2 ustawy o PCC). Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z chwilą zawarcia umowy  lub dokonania jej zmiany .

Umowa spółki  i jej zmiany – regulacja prawna na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Z dyspozycji wynikającej z art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PCC wynika, że przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Na temat opodatkowania spółek osobowych pisaliśmy w artykułach:

Spółka cywilna: Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej (5)

Podatki w spółce jawnej: PCC od umowy spółki jawnej (1)

Kto płaci podatek od czynności cywilnoprawnych przy założeniu spółki komandytowej?

Zasięg terytorialny umowy spółki osobowej oraz jej zmiany – regulacja prawna

Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych,  jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki. Powyższe wynika z art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC.

Jakie zdarzenia podatkowe stanowią zmiany umowy spółki osobowej podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC. Ustawodawca podaje w nim, że  przy spółce osobowej za zmianę umowy spółki osobowej (spółka cywilna [1], spółka jawna, spółka partnerska, partnerskiej, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) uważa się:

  • wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki,
  • pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika,
  • dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Przeczytaj także:

PCC od umów pożyczek niższy po 1 stycznia 2019 r.

Zasięg terytorialny  umowy spółki  kapitałowej oraz jej zmiany – regulacja prawna

Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1) rzeczywisty ośrodek zarządzania spółką tj. miejscowość w której znajduje się siedziba organu zarządzającego spółki kapitałowej) albo
2) siedziba tej spółki. Powyższe wynika z art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC.

Jakie zdarzenia podatkowe stanowią zmiany umowy spółki kapitałowej  podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC zmianą umowy spółki kapitałowej jest:

1) podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty,

2) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Czy podział spółek kapitałowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Do zmian  umowy spółki kapitałowej opodatkowanej PCC nie zalicza się  podziału spółek. Stosownie do art. 528 par. 1 zd. pierwsze K.s.h. spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. W art. 529 par. 1 K.s.h. ustawodawca dopuszcza podział spółki kapitałowej przez przejęcie, przez  zawiązanie nowych spółek, przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki, przez wydzielenie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji podatkowej z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: 0111-KDIB2-2.4014.278.2018.2.MM) podał „Wydzielenie, w wyniku którego ulegnie podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Nabywającej, nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Dodatkowo, w ramach Wydzielenia nie dojdzie do zastosowania instytucji dopłat, o której mowa w art. 529 § 3 KSH, tj. spółka X nie otrzyma obok nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nabywającej jakichkolwiek dopłat w gotówce. W konsekwencji, należy stwierdzić, że wskazany we wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podobny pogląd Dyrektor KIS wyraził w indywidualnej interpretacji podatkowej  (znak: 0114-KDIP3-2.4014.116.2017.2.JG1) wydanej w dniu 11 grudnia 2017 r.

Sprawdź również:

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną – jest podatek od czynności cywilnoprawnych – uchwała NSA

Podstawa prawna:

– Art. 1,  art. 1a pkt 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017.1150).

Objaśnienie:

[1] ustawa o PCC : Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn..Dz.U. 2017.1150)

[2] Umowa spółki cywilnej, której siedziba określona w umowie znajduje się na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z art. 1a pkt 1 ustawy o PCC na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca zalicza spółkę cywilną do spółek osobowych.

Stan prawny na 9 kwietnia 2019 roku

W.K.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA