Strona główna Aktualności Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna – kto i kiedy może z niej skorzystać?

1312
PODZIEL SIĘ
ulga termomodernizacyjna sprawna Spółka

Ulga termomodernizacyjna – regulacja prawna

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o pdof) [1]  została wprowadzona ulga termomodernizacyjna. [2]

Do ustawy o pdof  został dodany art. 26h. Z ust.1 niniejszego artykułu wynika, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Gdzie należy szukać definicji „budynku mieszkalnego jednorodzinnego”

Definicja „budynku mieszkalnego jednorodzinnego”  znajduje się w art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane [3] Ustawodawca podaje, ze jest to „(…)  budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku”.

Którzy podatnicy skorzystają z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystają:

1)    podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy opłacają podatek według skali podatkowej 18 i 32% ( deklaracja PIT- 36, PIT- 37),

2)    podatnicy  19% podatku liniowego (deklaracja PIT – 36 L),

3)    podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (deklaracja PIT- 28).

Stosownych odliczeń podatnicy dokonują w zeznaniu za rok podatkowy, w którym ponieśli wydatki.

Jaką kwotę  podatnik może odliczyć w  ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej  kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Na jakiej podstawie będzie ustalana wartość wydatków?

Zgodnie z  art. 26h ust.3 – 4 ustawy o pdof wydatki rozliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej  muszą być udokumentowane fakturami  wystawionymi  przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (czynny podatnik VAT). Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy jest konieczny audyt energetyczny budynku mieszkalnego?

W art. 26h ustawy o pdof ustawodawca nie wprowadza zapisu o obowiązkowym przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku mieszkalnego tj. ocenie  stanu budynku i jego potrzeb  energetycznych przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (poniesienie wydatków na termomodernizację).

Podatnicy sami zatem mogą sami decydować o zakupie materiałów i usług potrzebnych do wykonania remontu budynku pod katem zmniejszenia zapotrzebowania do jego ogrzania. Nie muszą zlecać wcześniejszego przeprowadzenia audytu firmom specjalistycznym.

Na jakie rodzaje materiałów i urządzeń oraz usług przysługuje ulga termomodernizacyjna ?

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju wydał Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U.2018.2489). Zawiera ono załącznik z wykazem materiałów, urządzeń oraz usług związanych z termomodernizacją budynku. Stanowi to dla podatnika źródło informacji w zakresie odliczeń w ramach powyższej ulgi.

Lista materiałów i urządzeń podlegającym odliczeniu zawiera m.in.:

  • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
  • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spali,
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Wykaz usług, których wartość można odliczyć to m.in.:

  • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
  • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
  •  wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • montaż pompy ciepła.

Jakie wydatki nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W świetle art. 26h ust. 5 ustawy o pdof odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

– art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018.1509)

Objaśnienie:

[1] ustawa o pdof: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1509)

[2] Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona  do ustawy o pdof na mocy ustawy nowelizującej tj. ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018.2246)

[3] ustawa Prawo budowlane:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U 2018. 1202)

Stan prawny na 4 kwietnia 2019 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.