Strona główna Aktualności Kiedy podatnik nie może skorzystać z ulgi IP BOX?

Kiedy podatnik nie może skorzystać z ulgi IP BOX?

708
PODZIEL SIĘ
ulga IP Sprawna spółka

Ulga IB BOX polega na preferencyjnym opodatkowaniu  5%  stawką podatkową sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane  IP) osiągniętych  przez podatnika PIT lub CIT w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT, art. 24d ust. 3 ustawy o CIT).

„Powyższe zasady obowiązują niezależnie od tego, czy podatnik tworzy pojedyncze kwalifikowane prawa IP z różnych ich grup wymienionych w art. 30ca ust. 2 ustawy PIT (np. patent, znak towarowy, wzór użytkowy), czy też kilka/kilkanaście kwalifikowanych praw IP w ramach jednej grupy tych praw (np. różne patenty, różne prawa do programów komputerowych)” – wyjaśnia organ interpretacyjny [1].

Wymogi korzystania z ulgi IP Box

Podatnik, który chciałby skorzystać z niniejszej ulgi podatkowej  powinien:

1)         prowadzić działalność gospodarczą w ramach której wyodrębniona jest działalność badawczo – rozwojowa (B+R),

2)         wytwarzać, rozwijać lub ulepszać kwalifikowane IP [2] w ramach prowadzonej działalności  B+R,

3)         ponieść koszty kwalifikowane,

4)         uzyskać dochody z kwalifikowanych IP,

5)         prowadzić odrębną ewidencję dla celów IP BOX.

Może wystąpić taka sytuacja, że podatnik nie zawsze będzie mógł skorzystać z tej ulgi. Potwierdzają to wybrane interpretacje indywidualne przepisów wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Podatnik nieprawidłowo przenosi prawa autorskie do programów komputerowych

Z interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST) wydanej przez Dyrektora  KIS w dniu 10 czerwca 2020 r. wynika, że nieprawidłowe przeniesienie praw autorskich do programów komputerowych pozbawia podatnika możliwości skorzystania z ulgi IP BOX.

Organ skarbowy uznał: „Stosownie do treści art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wobec powyższego, w odniesieniu do zawierania z kontrahentami pisemnych umów regulujących kwestię przenoszenia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych należy stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu odpłatnego przeniesienia na zleceniodawców praw autorskich do wytwarzanego i rozwijanego programu komputerowego – autorskiego oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone i rozwinięte w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP (…)”.

Podatnik mimo tego nie może z tej ulgi skorzystać, ponieważ „(…) do osiągania przez Wnioskodawcę dochodów z przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych w związku z umowami zawieranymi w formie ustnej należy stwierdzić, że z uwagi na brak zachowania właściwej, tj. pisemnej formy takich umów, (…) a co za tym idzie – ich nieważności w świetle zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 5% stawka podatku nie ma zastosowania, bowiem w takiej sytuacji nie dochodzi do skutecznego przeniesienia ww. praw na nabywcę”.

Nie ma preferencji podatkowej dla usług szkoleniowych

Wnioskodawczyni wytwarza prawa własności intelektualnej  tj. „programy (…) na potrzeby prowadzonych szkoleń”, które „(…) są chronione autorskim prawem majątkowym”. Zapytała organ skarbowy czy może opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży usług szkoleniowych w zakresie oprogramowania aplikacji komputerowych preferencyjną stawką podatku.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.502.2019.1.MD) z dnia 15 października 2019 r. Dyrektor KIS stwierdził, że  „przedstawione zasady opodatkowania nie przewidują preferencji dla usług przeprowadzania szkoleń z tworzenia programów komputerowych, których efektem pracy jest praca naukowo-dydaktyczna. Tego typu usługi nie zostały ujęte w zamkniętym katalogu określonym w art. 30ca ust. 2. W związku z tym, dochodów związanych z tego rodzaju działalnością Wnioskodawczyni nie może opodatkować na zasadach określonych w art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Brak kosztów kwalifikowanych

Skorzystanie z preferencji IP BOX „(…) jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania” Stąd też „wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika (a + b) x 1,3/ a+b+c+d (…).

„(…) Wnioskodawca oprócz kosztów pracy własnej nie ponosi innych kosztów związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, zatem litery „a”, „b”, „c” oraz „d” ze wzoru, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmą wartość 0”,  stąd też „(…) nie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania. Nie jest zatem uprawniony do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania wg stawki 5%.”- uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.33.2020.2.EC) z dnia 2 czerwca 2020 r. Tożsame stanowisko zostało podane w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB2-1.4011.57.2020.2.MK) z dnia 2 czerwca 2020 r.

Koszty kwalifikowane oddzielnie czy łącznie?

Ewidencja prowadzona dla celów IP BOX powinna wyodrębniać przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodu (straty) osobno dla każdego kwalifikowanego IP.  „Ten sam obowiązek dotyczy również wydzielenia kosztów niezbędnych dla kalkulacji wskaźnika nexus, które dla każdego prawa własności intelektualnej należy ująć osobno.

Wobec powyższego, mając na uwadze, że prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja nie jest prawidłowa, ponieważ nie zostały w niej wyodrębnione, koszty uzyskania przychodów i dochody (straty) osobno dla każdego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz koszty niezbędne dla kalkulacji wskaźnika nexus, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskując dochody osiągane dzięki autorskiemu prawu do wspomnianego wyżej oprogramowania nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu wg stawki 5%.”- stwierdził  Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-1.4011.55.2019.2.AMN ) wydanej w dniu 13 lutego 2020 r.

Brak prowadzenia odrębnej ewidencji dla celów IP BOX

Dla celów IP BOX powinna być prowadzona odrębna ewidencja. Potwierdził to organ skarbowy [3]. „Z powołanych wcześniej przepisów (…) wynika, że podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, w celu skorzystania z preferencji, jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji zawierającej wszystkie elementy określone w art. 30cb ust. 1 ww. ustawy. (…). Reasumując – z uwagi na to, że Wnioskodawca nie prowadzi odrębnej ewidencji zgodnie z wymogami art. 30cb ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co stanowi niezbędną przesłankę do skorzystania z ulgi IP Box, Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania uzyskiwanych kwalifikowanych dochodów.”

 … albo prowadzenie jej na koniec roku podatkowego

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej  podatnik wskazał, że „(…) na potrzeby skorzystania z IP Box będzie posiadał szczegółową ewidencję pozwalającą na określenie podstawy opodatkowania stawką preferencyjną (…)”.

W wydanej w dniu 11 marca 2020 r. indywidualnej  interpretacji przepisów prawa podatkowego (znak: 0115-KDIT3.4011.41.2020.1.AD)  Dyrektor KIS podkreślił: „Rzetelne dokumentowanie, monitorowanie na bieżąco wszystkich operacji finansowych dotyczących IP BOX nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia (…) zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów”.

Temat powiązany:

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL2-2.4011.146.2019.2.AA) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 6 marca 2020 r.

[2] Lista kwalifikowanych IP dla których można zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego jest podana w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT oraz  art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (katalog zamknięty).

[3]  Interpretacja indywidualna (znak:  0112-KDIL2-2.4011.261.2020.1.AA) wydana  przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 28 maja 2020 r.

Stan prawny na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R