Strona główna Aktualności Interpretacja indywidualna dotycząca ulgi IP BOX – co powinna zawierać?

Interpretacja indywidualna dotycząca ulgi IP BOX – co powinna zawierać?

1000
PODZIEL SIĘ
interpretacja podatkowa Sprawna Spółka

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawa zmieniająca [1] wprowadziła do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT nową ulgę podatkową IP BOX (Innovation Box). Niniejsza ulga polega na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patent, wzór przemysłowy i użytkowy, autorskie prawo do programu komputerowego) preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% podstawy opodatkowania.

Pisaliśmy o tym w artykule:

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

IP BOX (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

W Objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r. (akapit 75) Ministerstwo Finansów zachęca podatników, którzy chcą „(…) skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową” do składania wniosków „(…) o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)” [2].

Co musi zawierać wniosek o wydanie interpretacji?

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca obowiązany jest przedstawić  wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, zadać pytanie lub pytania interpretacyjne, przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego [3].

Pisaliśmy o tym w artykule:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

W wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn.. akt II FSK 1386/16) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że „(…) zakres sprawy w postępowaniu interpretacyjnym wyznaczany jest przez stan faktyczny/zdarzenie przyszłe podane przez wnioskodawcę, wskazane przez niego przepisy prawa podatkowego oraz treść zadanego pytania”.

Podatnik opisuje stan faktyczny/zdarzenie przyszłe

W opisie stanu faktycznego podatnik nie powinien samodzielnie stwierdzać, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP.  

Przykład:

„Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową spełniającą definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…) Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową zmierzającą do powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej od dnia 5 lipca 2018 r.”- interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2.4011.145.2019.2.RS) z dnia 24  marca 2020 r.

… i prosi organ skarbowy o identyfikację działalności badawczo-rozwojowej w obszarze kwalifikowanego IP

Podatnik powinien poprosić organ interpretacyjny o identyfikację działalności badawczo – rozwojowej w firmie pod kątem kwalifikowanego IP.

Przykład:

„Wytwarzane przez Wnioskodawcę oprogramowanie stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej, ponieważ jest ono konkretnym zapisem, indywidualnym podejściem Wnioskodawcy do zagadnień twórczych, programistycznych, które są wynikiem działalności badawczo-rozwojowej. Każda część z wytworzonego oprogramowania jest autorskim dziełem Wnioskodawcy, ponieważ nikt nie narzuca mu reguł ani sposobu zapisu algorytmów, które przyczyniają się do rozwoju produktów – oprogramowania komputerowego” – interpretacja indywidualna (znak 0112-KDIL2-2.4011.195.2020.2.MM) z dnia 29 maja 2020 r.

Pytanie wnioskodawcy: „Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części (Oprogramowanie) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT?”.

Odpowiedź Dyrektora KIS: „(…) przedstawione we wniosku działania Wnioskodawcy spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż są podejmowane w sposób systematyczny, mają charakter twórczy oraz podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.(…)”.

Jedno pytanie to zdecydowanie za mało

W celu uzyskania pełnej interpretacji indywidualnej zadanie jednego pytania organowi interpretacyjnemu nie daje pełnej ochrony podatkowej. Optymalnie pytań tych powinno być więcej. Wtedy wydana interpretacja obejmie całość  zagadnienia i tym samym zabezpieczy podatnika w razie przyszłej kontroli podatkowej. Im więcej będzie pytań, tym ochrona prawnopodatkowa będzie silniejsza.  

O co podatnik może pytać organ podatkowy?

We wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego  (PIT lub CIT) w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową podatnik może zapytać w szczególności o:

  • ustalenie „(…) czy Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie świadczonych usług programistycznych oraz spełnia przesłanki uprawniające go do zastosowania stawki 5% od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania wytwarzanego lub rozwijanego przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ?” – interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB2-1.4011.35.2020.2.BJ) z dnia 1 czerwca 2020 r.,
  • prawidłowe obliczenie wskaźnika nexus – interpretacja indywidualna  (znak: 0111-KDIB2-1.4011.57.2020.2.MK) z dnia 2 czerwca 2020 r. oraz  interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.165.2020.1.MBD) z dnia 7 maja 2020,
  • prawidłowo prowadzoną ewidencję na potrzeby ulgi IP BOX: „Czy prowadzona ewidencja spełnia definicję odrębnej ewidencji wskazanej w art. 30cb ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?” – interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-2.4011.25.2020.2.AW) z dnia 12 maja 2020 r.

Dlaczego warto pytać?

Pytania szczegółowe związane z ulgą podatkową IP BOX zadane organowi skarbowemu są istotne, ponieważ w przypadku, gdy podatnik w ramach prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej wytworzy kwalifikowane IP, osiągnie dochód podlegający preferencyjnemu opodatkowaniu, poniesie stosowne koszty ale np. ewidencję podatkową na jej potrzeby sporządzi na koniec roku podatkowego, wówczas „ (…) fakt sporządzenia (przedstawienia czy posiadania) odrębnej ewidencji dopiero na potrzeby skorzystania z IP Box, tj. po zakończeniu roku podatkowego, nie wypełnia przesłanki z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Tak uznał Dyrektor KIS w  interpretacji indywidualnej  (znak:  0113-KDIPT2-3.4011.102.2020.1.ST) z dnia 10 marca 2020 r.

Przeczytaj także:

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

Objaśnienie:

[1] ustawa zmieniająca: Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.2193)

[2] Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r.: Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych  przez prawa własności intelektualnej – IP BOX (dostęp w dniu 2 lipca 2020 r.)

[3] art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz.U.2019.900)

Stan prawny na dzień 2 lipca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu