Strona główna Aktualności Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – kategorie kosztów kwalifikowanych

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – kategorie kosztów kwalifikowanych

1371
PODZIEL SIĘ
ulga podatkowa B+R Sprawna spółka

W niniejszym artykule został przedstawiony zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, który  uprawnia  podatników  do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Ulga B+R przysługuje podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i ponoszą z tego tytułu określone wydatki.

Na temat ulgi badawczo – rozwojowej pisaliśmy w artykule:

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje

Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej na działania B+R , jeżeli:

 • w roku podatkowym  prowadzą  prace badawczo- rozwojowe,
 • ponoszą koszty działalności badawczo- rozwojowej koszty kwalifikowane, których zamknięty katalog zawiera ustawa o PIT albo ustawa o CIT,
 • dokonają ewidencji kosztów podlegających odliczeniu np. w księgach rachunkowych,
 • wykażą w rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu.

To są tylko niektóre warunki ulgi podatkowej B+R. W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podaje je wszystkie (np. interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM) z dnia 17 października 2019 r., interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.499.2019.2.APO z dnia 7 lutego 2020 r.).

Czym są koszty kwalifikowane w działalności B+R?

Koszty kwalifikowane, są to wydatki, które podatnik może  odliczyć w ramach ulgi B+R.

Z art.  art. 26e ust. 2 – 3 ustawy o PIT oraz z art.18d ust. 2 – 3 ustawy o CIT koszty kwalifikowane stanowią :

 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułu stosunku pracy oraz umów zlecenia lub o z umów dzieło osobom wykonujących prace badawczo- rozwojowe  oraz opłacone  przez płatników składki na ubezpieczenia społeczne od tych  wynagrodzeń w stosunku do czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika lub czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy  z instytucjami należącymi  do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także nabycie od nich wyników prowadzonych badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo‑rozwojowej,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Dwie dodatkowe kategorie kosztów kwalifikowanych – dla kogo?

Dla podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego [1] wprowadzone zostały dwie dodatkowe  kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (jeżeli tyko część budowli, budynku lub lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo–rozwojowej, za koszty kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu),
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

 – suma odliczonych kosztów (wymienionych w pkt 1 i 2) nie będzie mogła być wyższa niż 10% przychodów z działalności gospodarczej podatnika osiągniętych w roku podatkowym – podaje Ministerstwo Finansów [2].

Dokonanie odliczenia kosztów kwalifikowanych – kiedy?

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W 2019 roku prawo do odliczenia ulgi podatkowej na badania i rozwój przysługuje w wysokości:

 • 150% dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (w tym z sektora MŚP),
 • 100% dla podatników nie posiadających statusu centrum badawczo – rozwojowego.

 „Wskazać ponadto należy, że zgodnie z przywołanymi przepisami u.p.d.o.p., podmioty prowadzące prace rozwojowe mają możliwość rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania, niezależnie od ich końcowego rezultatu (tj. od tego czy ich wynik będzie pozytywny, czy negatywny), a także również wówczas, gdy prace te w ogóle nie zostały zakończone – pod warunkiem, że spełniają one przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów” – uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.617.2018.2.MO)  wydanej w dniu 22 lutego 2019 r.

Składanie deklaracji podatkowych za rok 2019 – do kiedy?

Ulgę B+R odlicza się :

 • na formularzu CIT-BR składanym do zeznania podatkowego CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B,
 • na formularzu PIT/BR składanym do zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L.

Deklarację CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019 wraz z załącznikiem  CIT- BR podatnik składa do dnia 31 marca 2020 r.

Do dnia 30 kwietnia 2020 roku należy złożyć deklarację PIT-36, PIT-36L, za rok 2019.

Objaśnienie:

[1] Status centrum badawczo – rozwojowego posiada jednostka opisana w art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1402)

[2] Broszura  Ministerstwa Finansów:  „Odliczenie  kosztów poniesionych  na działalność badawczo- rozwojową – roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych  za rok 2019” (dostęp w dniu 26 lutego 2020 r.)

Podstawa prawna:

– art. 26e ust. 2 – 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019.1387)

– art. 18d ust. 2 – 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.865)

Stan prawny na dzień 26 lutego 2020 roku

W.K.