Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (1)

1072
PODZIEL SIĘ
Koszty kwalifikowane Sprawna spółka

Z ulgi podatkowej na badania i rozwój (ulga  B+R) może skorzystać każdy przedsiębiorca (podatnik) niezależnie od  tego, jak duża jest jego firma i w jakiej branży prowadzi swoją działalność na rynku.

Wyjątek stanowią podatnicy, których koszty działalności B+R zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie (np. dotacje).

Na temat ulgi badawczo- rozwojowej pisaliśmy w artykule:

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje

W poprzednim artykule Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) –  kategorie  kosztów kwalifikowanych zostały określone ustawowe koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w zakresie ulgi B+R.

Poznajmy wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace badawczo- rozwojowe.

Jakie wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników, podatnik może odliczyć w ramach ulgi podatkowej na badania i rozwój?

W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami ze stosunku pracy (umowa o pracę ) będą „wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, (…) , a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (…), a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Kiedy wynagrodzenie pracownika i koszty świadczeń pracowniczych będą stanowiły dla podatnika koszt kwalifikowany?

Wynagrodzenie pracownika i koszty świadczeń pracowniczych będą stanowiły dla podatnika koszt kwalifikowany wtedy, gdy strony będzie łączyła umowa o pracę. Należy tutaj podkreślić, że ” Istotnym jest również, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac B+R. Nie wystarczy bowiem, że umowa o pracę bądź inny dokument potwierdza, ze w zakresie kompetencji danego pracownika znajduje się wykonywanie czynności stanowiących realizację Działalności B+R, pracownik ten musi też faktycznie uczestniczyć w tych pracach”. Taki pogląd Wnioskodawcy zaaprobował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.177.2019.1.ES) wydanej w dniu 7 maja 2019 r.

Czas pracy w ramach działalności badawczo-rozwojowej podatnik ustala  na podstawie prowadzonej ewidencji czasu pracy.

Czy wszystkie wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników, podatnik może odliczyć w ramach ulgi podatkowej na badania i rozwój?

Nie wszystkie świadczenia pracownicze  mogą być dla podatnika kosztem kwalifikowanym. Przykładowo kosztami kwalifikowanymi będą:

1) „(…) wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, premie, bonusy i nagrody w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika” [1],

2) diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika „(…) o ile podróż stanowiąca podstawę wypłaty wskazanych świadczeń jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej”[2],

3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę będą kosztem kwalifikowany do ulgi B+R [3].

Jakie wydatki nie będą stanowiły kosztów kwalifikowanych?

Organ skarbowy nie uznaje za koszty kwalifikowane kosztów wynagrodzeń za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. W interpretacji indywidualnej  (znak: 0111-KDIB1-3.4010.563.2019.1.BM) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 11 lutego 2020 r. czytamy: „Należy zauważyć, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, odnosi się do czasu faktycznie poświęconego na ten cel. Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas urlopu oraz wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy (choroby) oraz za czas poświęcony na realizację zadań służbowych niezwiązanych z działalnością badawczo-rozwojową”. Takie samo stanowisko potwierdza np.  interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.253.2019.1.MO) z dnia  27 czerwca 2019 r. 

Istnieje rozbieżność w zakresie stanowisk organu podatkowego oraz sądów administracyjnych w ww. temacie. Organ interpretacyjny nie bierze pod uwagę wyroków sądów administracyjnych zapadłych w sprawach zaskarżanych interpretacji indywidualnych ws. wydatków pracowniczych.  Np. w wyroku  z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt  I SA/Sz 835/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził:,  „(…) decydujące jest wykonywanie przez pracownika działalności B+R, a skoro jest ona wykonywana, jak podaje spółka, na podstawie umowy pracy, to wszystkie przychody podatnika związane z jego stosunkiem pracy oraz sfinansowane przez płatnika składek z tytułu tych należności, określonych w ustawie o SUS, stanowią koszt kwalifikowany na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOP” [4].

Podsumujmy …

Podatnik powinien mieć pewność co do ustalenia wydatków kwalifikowanych do ulgi badawczo- rozwojowej. Zatem najkorzystniej aby wystąpił z wnioskiem do Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Temat powiązany:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

W następnym artykule zostaną omówione niektóre wydatki będące kosztami kwalifikowanymi przy niniejszej uldze podatkowej.

Podstawa prawna:

 – art. 26e ust. 2  pkt 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019.1387)

– art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.865)

Objaśnienie:

[1],  [2] Interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.253.2019.1.MO) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 27 czerwca 2019 r.

[3] Interpretacja indywidualna ( znak: 0111-KDIB1-3.4010.344.2019.1.MO) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 7 listopada 2019 r.

[4] Wyrok Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w Szczecinie, sygn. akt I SA/Sz 835/18 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0019C11504 (dostęp w dniu 3 marca 2020 r.).

Stan prawny na dzień 3 marca 2020 roku

W.K.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R