Strona główna Aktualności Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej od 1.01.2017

3674
PODZIEL SIĘ

Przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) umożliwiają przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracowników zawieszenie działalności gospodarczej. Nie musi on przy tym uzasadniać swojej decyzji, a okres zawieszenia to okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jakie są jednak skutki zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie podatku VAT po zmianie przepisów od 1.0.12017 r.? 

Zawieszenie działalności a VAT

Nowelizacja ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) wprowadziła istotny przepis art. 96 ust. 9a pkt. 1) ww. ustawy. Z przepisy tego wynika, że zawieszenie działalności  na co najmniej 6 kolejnych miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT.  Krótszy okres zawieszenia działalności nie powinien mieć zatem wpływu na status podatkowy przedsiębiorcy w VAT.

Zawieszenie działalności a VAT – tymczasowy charakter wykreślenia

Wykreślenie z rejestru podatników VAT, o którym mowa powyżej, ma jednak charakter tymczasowy, gdyż po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Oczywiście w dniu wznowienia działalności podatnik odzyska dotychczasowy statutu w zakresie podatku VAT, taki jaki posiadał przed zawieszeniem działalności.

Zawieszenie działalności a VAT – czynności w okresie zawieszenia

Zdarza się jednak tak, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca dokona np. sprzedaży elementu swojego majątku firmowego lub też innej czynności – w przypadku przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru podatników VAT byłoby to problematyczne.

W związku z tym w znowelizowanych przepisach o podatku VAT – ustawodawca przyjął, że jeśli podatnik w okresie zawieszenia działalności powyżej 6-m-cy będzie jednak dokonywał jakichś czynności podlegających VAT wówczas: 1) albo przed  zawieszeniem działalności gospodarczej, albo też 2) przed wykonaniem ww. czynności podlegających opodatkowaniu – powinien o tym powiadomić organ podatkowy – wskazując okres, w którym te czynności będą wykonywane.

Skutkiem takiego zawiadomienia naczelnik właściwego organu podatkowego: albo: 1) nie wykreśli podatnika VAT z rejestru, albo 2) przywróci zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

Skutków zmiany przepisów w zakresie podatku VAT należy być świadomym, są to bowiem nowe regulacje prawne nie obowiązujące do tej pory.

Przypomnieć też należy, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy (musi złożyć, w wybranym urzędzie gminy, wypełniony formularz CEIDG-1, względnie dokonać tego przez internet).

WW.