Strona główna Aktualności Jednolity Plik Kontrolny ”na żądanie” – kilka spraw (2)

Jednolity Plik Kontrolny ”na żądanie” – kilka spraw (2)

1554
PODZIEL SIĘ
JPK Lexagit.pl porady prawne online

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie wdrożenia  Jednolitego Pliku Kontrolnego  „na żądanie”.   

Przypomnijmy:

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w polskim systemie prawnym działa od 1 lipca 2016 r.  Obecnie wszyscy przedsiębiorcy – podatnicy podatku od towarów i usług (VAT), co miesiąc przesyłają do „swojego” urzędu skarbowego JPK  w strukturze JPK_VAT. [1] Obowiązek ten wynika z dyspozycji art. 82 par. 1b  Ordynacji podatkowej . [2] Od 1 lipca 2018 r. ustawodawca nałożył dodatkowy obowiązek przesyłania „na żądanie” organu podatkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) niedotyczącego VAT. Obejmuje on 6 struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, obrót magazynowy, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja  przychodów. [3]

Pisaliśmy o tym w artykule:

Jednolity Plik Kontrolny na  żądanie – kilka spraw  (1)

JPK „na żądanie” dotyczy wszystkich podatników

Art. 193a par. 1 Ordynacji podatkowej stanowi: W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (…)”. [4]

Co istotne, „zakres podmiotowy art. 193a nie jest ograniczony do podatników VAT, a realizacja obowiązku w nim określonego następuje jedynie na żądanie organu” – wyjaśnił  Minister Finansów w Interpretacja ogólnej z dnia 20 czerwca 2016 r. (znak: PK4.8012.55.2016). Powyższe oznacza, że od 1 lipca br. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania żądanych przez organ podatkowy struktur w formie JPK .

Wątpliwości interpretacyjne JPK „na żądanie”

Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedzi na pytania dotyczące JPK „na żądanie” najczęściej zadawane przez podatników. Poniżej  niektóre wyjaśnienia:

1. Czy podatnik, który ma skany papierowych faktur, będzie objęty JPK na żądanie?

Jeśli prowadzi księgi w formie elektronicznej, a jedynie archiwizuje papierowe faktury w postaci skanów, nie będzie musiał generować JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Skan faktury papierowej nie jest dowodem księgowym w formie struktury logicznej.

2. Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi elektronicznie i wystawia faktury za pomocą programu do fakturowania, zapisując je w formacie PDF, tzn., że będzie musiał generować JPK na żądanie?

Tak. Tacy podatnicy będą objęci obowiązkiem wystawiania JPK na żądanie.

3. Czy istnieje aplikacja dla podatników wystawiających faktury papierowe lub mają jedynie ich skany, która ułatwi im wygenerowanie JPK_FA na żądanie?

Tak. To bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów e-mikrofirma, która umożliwia wystawianie, przesyłanie faktur i tworzenia ewidencji fakturowej.

4. Jak działa aplikacja e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma pozwala podatnikowi wystawić fakturę, wydrukować ją lub zapisać na komputerze. Umożliwia też sporządzanie zestawienia wszystkich wystawionych faktur w danym okresie. W aplikacji jest możliwość wskazania daty początkowej i końcowej, a więc okresu, za który ma zostać sporządzone zestawienie faktur. Będzie też można wskazać urząd skarbowy, do którego powinien zostać przesłany plik. Aplikacja pozwoli też albo zapisać takie zestawienie i JPK_FA na dysku, albo wysłać plik do urzędu skarbowego.

5. Czy podatnicy, którzy wciąż wystawiają papierowe faktury oraz nie prowadzą żadnych ksiąg podatkowych (np. PKPiR) elektronicznie, poza obowiązkową ewidencją VAT, również będą musieli wytwarzać struktury JPK na żądanie?

Nie. Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe papierowo, to nie będzie musiał wytwarzać JPK na żądanie organów podatkowych. W takich sytuacjach organy podatkowe podczas kontroli będą żądały jedynie dokumentów papierowych. Struktury JPK na żądanie będą przekazywali podatnicy, którzy już prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej.[5]

Informacja i edukacja przede wszystkim

„Podkreślić przy tym należy, że w początkowym okresie wdrażania obowiązku  JPK w grupie mikroprzedsiębiorców urzędy skarbowe będą nastawione przede wszystkim na informowanie, edukowanie i pomoc przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnieniu nowego obowiązku, a nie na karanie.

Podatnicy, którzy w ustawowym terminie nie wywiążą się z obowiązku przesłania JPK_VAT, otrzymają powiadomienia w zakresie obowiązujących przepisów. Brak reakcji na powiadomienia i kolejne nie wywiązanie się z nałożonego przepisami  prawa obowiązku będzie skutkowało sankcjami karnymi – skarbowymi” – wyjaśnia  Ministerstwo Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 19414/2018  (pismo z dnia 26 lutego 2018 r. znak: DPPT1.054.1.2018).

Podstawa prawna:

art. 193a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018. 800)

Źródło:

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  – http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny-na-zadanie-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

2. Ministerstwo Finansów – https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123652/20160620_interpretacja_jpk.pdf

3. Interpelacja Ministerstwa Finansów nr 19414/2018 w sprawie obowiązku przekazywania jednolitego pliku kontrolnego – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=19414

 

Objaśnienie:

[1] Jednolity Plik Kontrolny przesyłany w strukturze JPK_VAT zawiera informacje o ewidencji zakupu  i sprzedaży VAT.

[2] Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018. 800)

[3] art. 193a par. 1b Ordynacji podatkowej

[4] Z art. 193a par. 2 Ordynacji podatkowej chodzi tutaj o struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych – https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk (dostęp w dniu 3 sierpnia 2018 r.).

[5] Więcej pytań: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny-na-zadanie-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/ (dostęp w dniu 3 sierpnia 2018 r. ).

Stan prawny na 6 sierpnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.