Strona główna Aktualności Jednolity Plik Kontrolny „na żądanie” – kilka spraw (1)

Jednolity Plik Kontrolny „na żądanie” – kilka spraw (1)

1692
PODZIEL SIĘ
JPK na żądanie Lexagit.pl porady prawne online

Obecnie wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (VAT)  mają obowiązek wysyłania  do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego w strukturze  JPK_VAT. Natomiast z dniem 1 lipca 2018 r. doszły przepisy dotyczące przesyłania przez wszystkie firmy „na żądanie” organu podatkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) niedotyczącego VAT. Poniższy artykuł przybliża nieco tę kwestię.

Jednolity Plik Kontrolny – czym jest

Ministerstwo Finansów definiuje Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jako  „zbiór danych”, pobieranych bezpośrednio z systemów finansowo – księgowych przedsiębiorstwa „(…) który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres”.

JPK obejmuje 7 struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów. 

Dane dotyczące ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku JPK_VAT składają:

 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, jeśli są podatnikami VAT

obowiązkowo za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy [1] (czyli do 25. lipca  należy wysłać JPK_VAT za czerwiec).

Jednolity Plik Kontrolny „na żądanie” organu podatkowego

Zgodnie z dyspozycją art. 193a par. 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie  JPK w czasie kontroli podatkowej, [2] czynności sprawdzających,  kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego.  Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. Od 1 lipca 2018 r. obowiązek wysyłania JPK „na żądanie” obejmuje także firmy małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa. Co istotne organ podatkowy może żądać JPK od podatnika i od kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą, jeżeli prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. [3]

… jakie struktury obejmuje

JPK „na żądanie” obowiązujący od 1 lipca obejmuje następujące struktury:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W jaki sposób można przekazać JPK „na żądanie’?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wyjaśnia:

JPK na żądanie można:

 • przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK,
 • można przekazać na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej,
 • można utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.,
 • dodatkowo, ale tylko strukturę JPK_FA, można przekazać również za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

Jak należy podpisać JPK „na żądanie”?

Jeśli JPK na żądanie jest przekazywany za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego/komercyjnych aplikacji on-line, wówczas  można go podpisać używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP . [4]

Ważne!

JPK „na żądanie” nie można  przekazać e- mailem.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-na-zadanie

Ile czasu będzie miał podatnik na przekazanie JPK „na żądanie”?

Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Dokładny termin zostanie określony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie – wyjaśnia PARP.

Sankcje podatkowe 

Przedsiębiorca, który nie udostępni JPK w wyznaczonym terminie (określonym w prawidłowym wezwaniu) może podlegać karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe albo zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2.800 zł. [5]

Co istotne, kara porządkowa może zostać również nałożona na osobę, której zostało zlecone prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (np. biura rachunkowe).

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione odpowiedzi PARP na niektóre pytania podatników związane z wdrożeniem JPK na żądanie.  

Podstawa prawna:

– art. 82 par. 1b , art. 193a,  art. 274c. par. 1,  art. 287 par. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018. 800)

Źródło:

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  – http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny-na-zadanie-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

2. Ministerstwo Finansów – https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-na-zadanie

3. Interpelacja nr 19414/2018 w sprawie obowiązku przekazywania jednolitego pliku kontrolnego – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=19414

 Objaśnienie:

[1] Art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej tj. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018. 800)

[2] Art. 287 par. 1 Ordynacji podatkowej

[3] Art. 274c par. 1 Ordynacji podatkowej

[4] Par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (tekst jedn. Dz.U.  2018. 768)

[5] Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 10 sierpnia 2017 r., w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa wynika, że maksymalna kara porządkowa nakładana przez organ podatkowy w 2018 r. wynosi 2.800 zł (Mon. Pol. 2017. 808)

Stan prawny na 3 sierpnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.