Strona główna Ogólna Zwolnienie lekarskie oraz odmowa przyjęcia pisma sposobem ochrony przed wypowiedzeniem?

Zwolnienie lekarskie oraz odmowa przyjęcia pisma sposobem ochrony przed wypowiedzeniem?

1356
PODZIEL SIĘ

Ochronę pracownika przed bezprawnym wypowiedzeniem umowy o pracę gwarantuje szereg uregulowań zawartych w Kodeksie Pracy. W razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, podstawowym środkiem ochrony pracownika jest uprawnienie do wniesienia odwołania od tej decyzji do sądu pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Ponadto, zgodnie z art. 41 Kodeksu Pracy, pracownik objęty jest szczególna ochroną w czasie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, takiej jak nieobecność z powodu choroby. W tych bowiem okresach ochronnych, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę.
Pracownicy, próbując zapobiec utracie miejsca pracy, coraz częściej sięgają jednak do inny środków, które, w ich ocenie, pozwolą na formalne kwestionowanie możliwości wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę.
Jednym ze sposobów uniknięcia wypowiedzenia umowy o pracę jest odmowa przyjęcia pisma zawierającego decyzje pracodawcy o wypowiedzeniu umowy. Zaznaczyć jednak należy, iż takie działanie nie ochroni pracownika przez utrata zatrudnienia, gdyż odmowa odbioru pisma stanowiącego wypowiedzenie umowy o pracę, nie wstrzymuje skutków decyzji pracodawcy. Warunkiem skuteczności decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę jest bowiem umożliwienie pracownikowi zapoznania się z jej treścią. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, fakt pokwitowania przez pracownika odpowiedniego pisma, bądź też odmowa jego przyjęcia, nie ma wpływu na skuteczność decyzji pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę
Powyższe stanowisko zostało w sposób jednoznaczny potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który m.in. w wyroku z dnia 13 grudnia 1996 roku, wydanym w sprawie o syng. akt. I PKN 41-96, stwierdził, iż „Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 KP w związku z art. 264 § 1 KP), nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu.”.
Pracownicy coraz częściej starają się również wykorzystać ochronę zagwarantowaną przez art. 41 Kodeksu Pracy i w chwili podjęcia przez pracodawcę decyzji
o wypowiedzeniu umowy o pracę, idą na zwolnienie lekarskie. Takie działanie nie zapewnia jednak ochrony przez utratą zatrudnienia. Wypowiedzenie umowy
o pracę jest bowiem skuteczne, jeżeli w dniu dokonania wypowiedzenia umowy
o pracę pracownik jest obecny w pracy i wykonuje swoje obowiązki. W takim przypadku, pracownik nie jest objęty ochroną przez wypowiedzeniem umowy o pracę. Jeżeli więc pracownik, po otrzymaniu decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę idzie na zwolnienie lekarskie, nie zapobiegnie on skutecznie utracie miejsca pracy (uchwała Sądu Najwyższego, z dnia 11 marca 1993 roku, I PZP 68/92).
Wypowiedzenie umowy o pracę jest wadliwe jedynie w przypadku, gdy pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, w czasie, gdy pracownik ten przebywa już na zwolnieniu lekarskim, lub gdy pracownik nie świadczy pracy, a jedynie przyniósł do zakładu pracy zwolnienie lekarskie.
Nieskutecznym sposobem uniknięcia decyzji pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę jest również przynoszenie przez pracowników zwolnień lekarskich ze skutkiem wstecznym, obejmującym dzień poprzedzający wypowiedzenie umowy o pracę. W takim przypadku pracownik nie korzysta bowiem z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o prace.
Zarówno więc odmowa przyjęcia pisma zawierającego decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, jak i uzyskanie przez pracownika zwolnienia lekarskiego po otrzymaniu wypowiedzenia, nie wpływa na skuteczność decyzji pracodawcy, a co za tym idzie, nie chroni pracownika przez utratą miejsca pracy.

Autor: Karolina Frańczak, prawnik w Kancelarii Stopczyk & Mikulski