Strona główna Działalność gospodarcza Zwalczanie nieuczciwej konkurencji? na czym ono polega?

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji? na czym ono polega?

2205
PODZIEL SIĘ

Każdy ma świadomość czym jest konkurencja. Pojęcie to jest powszechnie znane i stanowi nieodłączny element wolnego rynku. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest szczególnie istotne. Ma bowiem na celu wspomaganie i popieranie uczciwego biznesu i zabezpieczanie pracodawców przed nielojalnymi pracownikami.

Należy wyjaśnić, że pod słowem konkurencja rozumie się dążenie wielu niezależnych przedsiębiorców do zdobycia tych samych osiągnięć zwiększających ich wartość na rynku.

Konkurencja jest oczywiście bardzo potrzebna, ponieważ sprawia, że klient ma wybór. Natomiast to prawo musi zadbać, aby konkurencja nie przekroczyła norm i miała pozytywny wpływ na rynek. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji zostało uregulowane w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Według tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji określa się działanie, które jest niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, a tym samym zagraża lub wręcz narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Definicja ta jest bardzo ogólna i obejmuje swoim zakresem szerokie spectrum działań. Za czyn nieuczciwej konkurencji może zostać uznane właściwie każde zachowanie rynkowe. Oczywiście dalsze przepisy konkretyzują poszczególne zachowania traktowane jako nieuczciwa konkurencja i są to np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa czy nieuczciwa reklama. Inne działania również mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, o ile będą odpowiadać wspomnianej wyżej definicji.

W ramach działań mających wspomóc zwalczanie nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został naruszony ma prawo wystąpić do sądu ze wskazanymi w ustawie roszczeniami, co sprawia, że odpowiedzialność cywilna jest także sposobem na zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Głównymi działaniami zwalczania nieuczciwej konkurencji są wystąpienia do sądu z roszczeniem o zaniechanie niedozwolonych działań. Przedsiębiorca mający na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji może także zwrócić się do sądu z roszczeniem o usunięcie skutków niedozwolonych działań.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji następuje także poprzez żądanie, aby konkurent dokonał jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (zazwyczaj w środkach masowego przekazu). Istnieje również możliwość domagania się naprawienia szkody spowodowanej czynem nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony czynem nieuczciwej konkurencji ma możliwość wystąpienia z roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Przedsiębiorca ma także sposobność, aby w ramach zadośćuczynienia za czyn nieuczciwej konkurencji żądać zapłaty właściwej kwoty pieniężnej ze wskazaniem na określony cel społeczny, który jest związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą sąd na wniosek uprawnionego może orzec o przedmiotach związanych z czynem nieuczciwej konkurencji (np. zniszczenie podrobionego towaru).

Podsumowując, istnieją instrumenty prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma to pozwolić na rozwój prawidłowych i uczciwych stosunków biznesowych bez nadużywania prawa.

WW.