Strona główna Aktualności Zryczałtowany dodatek energetyczny 2018: Kto, kiedy i w jakiej wysokości może go...

Zryczałtowany dodatek energetyczny 2018: Kto, kiedy i w jakiej wysokości może go otrzymać ?

1495
PODZIEL SIĘ
dodatek energetyczny Lexagit.pl porady prawne online

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i ma na celu częściowe zrekompensowanie ponoszonych opłat za dostawę energii elektrycznej do mieszkań.

Komu i kiedy przysługuje dodatek energetyczny

Zgodnie z dyspozycją art. 5c ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2018. 755) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”. Ustawodawca definiuje go jako:

  • osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy,
  • osobę, która jest stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego Minister Energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (art. 5c ust. 4 niniejszej ustawy).

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (Mon. Pol. z  2018 r. poz. 450) wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

Konieczny wniosek

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej. Formularze wniosków są dostępne w instytucji realizującej wypłatę dodatków mieszkaniowych (np. ośrodki pomocy społecznej). Tam również są one przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

– kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną, (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Decyzja administracyjna

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres pobierania dodatku mieszkaniowego, czyli na 6. miesięcy. Wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zgodnie z dyspozycją podaną we wniosku może zostać wypłacony:

  • na rachunek bankowy wnioskodawcy lub
  • na rachunek bankowy właściwego przedsiębiorcy energetycznego.

Podstawa prawna:

– art. 3 pkt 13c, art. 5c ust. 1 i ust. 4, art. 5d  5e  Ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2018. 755)

– Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (Mon. Pol. z  2018 r. poz. 450)

Stan prawny na 14 maja 2018 roku

W.K.