Strona główna Aktualności Jakie zmiany wprowadzi projektowana nowa ustawa o komornikach sądowych?

Jakie zmiany wprowadzi projektowana nowa ustawa o komornikach sądowych?

1658
PODZIEL SIĘ

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komornikach sądowych.

Projektowana ustawa ma zastąpić aktualnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 i 1358). Wprowadza kompleksowe rozwiązania prawne podnoszące standard działania komornika sądowego, w obszarze usprawnienia postępowania egzekucyjnego. Ma na celu także przywrócić zaufanie społeczeństwa do zawodu komornika (funkcjonariusz publiczny).

– Te projekty stanowią realizację zobowiązań dobrej zmiany w zakresie standardów działania komorników, tak aby rozmaite patologie nie były na porządku dziennym i nie stanowiły niemal reguły, a państwo reagowało, stojąc po stronie pokrzywdzonych – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Projekt nowej ustawy o komornikach sądowych zakłada m.in.:

 1. Profesjonalizm komorników
 • wykształcenie

Komornik powinien posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. Z Komunikatu podanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że 30 proc. komorników nie ma wyższego wykształcenia prawniczego, a około 9 proc. zaledwie średnie. Będą oni musieli skończyć studia prawnicze (w terminie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy), albo odejdą z zawodu.

 • wiek

Minimalny wiek osoby powoływanej na stanowisko komornicze  to 28 lat, górna granica wieku komornika wynosi 65 lat. Zawód ten wymaga także dobrej kondycji fizycznej oraz odporności psychofizycznej.

 • czynności egzekucyjne

Komornik będzie przeprowadzał czynności egzekucyjne osobiście i samodzielnie. Nie może zlecać ich wykonania asesorowi. Czynności zlecane asesorowi komorniczemu będą dopuszczalne jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.

 • rewir komorniczy

Komornik działa głównie na terenie swojego obszaru działania tj. rewiru. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw „z rewiru” przekraczających 6 miesięcy pozwoli na uzyskiwanie premii polegającej na możliwości przyjmowaniu spraw z wyboru wierzyciela. Z zastrzeżeniem jednak, że komornik będzie miał prawo prowadzenia tych spraw tylko w granicach apelacji.

 • wynagrodzenie

Komornik będzie utrzymywał się wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w kancelarii. Otrzyma on wynagrodzenie prowizyjne, ustalone proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat egzekucyjnych. Dodatkowa praca zarobkowa komorników będzie możliwa na obszarze naukowo – dydaktycznym, tak jak jest w przypadku sędziów.

 1. Nadzór nad działalnością komorników sądowych

Nadzór odpowiedzialny nad działalnością komorników sądowych zostanie powierzony prezesom sądów rejonowych, przy których oni działają, Prezes Sądu  Rejonowego będzie inicjował postępowania dyscyplinarne  wobec komorników. Będzie także zlecał przeprowadzenie kontroli  przynajmniej raz na  dwa lata  i występował do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska.

Nadzór zwierzchni będzie sprawował Minister Sprawiedliwości. Będzie on m.in. decydował o odwołaniu komornika ze swojego stanowiska np. wobec rażącego lub uporczywego naruszania prawa, czy o zawieszeniu w czynnościach.

 1. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Projekt ustawy o komornikach sądowych wprowadza także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego:

 • Zostanie znowelizowany art. 765 K.p.c., w myśl którego przymusowe otwarcie lokalu mieszkalnego lub domu dłużnika lub jego przeszukanie nastąpi w asyście policji. Ma to na celu zapobieżenie naruszeniu prawa.
 • Wprowadzony będzie nowy art. 809[1] § 1 K.p.c., który podaje, że czynności dokonywane przez komornika w terenie będą utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i włączane do protokołu. Komornik uprzedzi o tym osoby biorące udział w tych czynnościach.
 • W przypadku egzekucji z ruchomości komornik będzie mógł zająć tylko ruchomości, które są własnością dłużnika. Nie może zająć przedmiotów niezbędnych dla  egzystencji dłużnika  tj. m.in. lodówki, pralki, odkurzacza, łóżka, stołu, krzeseł, kuchenki służącej podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków. Komornik nie będzie mógł zająć ruchomości lub umorzy postępowanie w niezbędnym zakresie, jeżeli zostanie przedstawiony na piśmie nie budzący wątpliwości dowód na to, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika,
 • Przy pierwszej czynności egzekucyjnej przeprowadzanej poza siedzibą kancelarii, komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi  formularza skargi na czynności komornika.

Ważne!

Tabela zmian, którą  ma wprowadzić nowa ustawa o komornikach sądowych jest dostępna pod linkiem: http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9346,przelomowe-zmiany-w-sluzbie-komornikow.html

Źródło:

Stan prawny na 29 maja 2017 roku

W.K.