Strona główna Aktualności Zmiany w zakresie pełnomocnictw w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w zakresie pełnomocnictw w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

1092
PODZIEL SIĘ

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadziła zmiany w dziale IV rozdział 3a. Rozdział ten szczegółowo reguluje kwestie pełnomocnictwa, a część jego przepisów będzie obowiązywała dopiero od 1 lipca 2016 roku. Zmiany w zakresie pełnomocnictw są przy tym dość istotne.

I tak, pełnomocnictwo zostało podzielone na ogólne, szczególne albo do doręczeń. W praktyce pełnomocnicy profesjonalni rzadko kiedy stosują pełnomocnictwa do doręczeń. Dlatego też obowiązują zasady ogólne, czyli adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wypowiadając pełnomocnictwo jest zobowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. W sprawach nieuregulowanych nowymi przepisami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Z dniem 1 lipca 2016 roku wejdą w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnictwo ogólne ma na celu upoważnić do działania w każdej sprawie podatkowej oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Wszystkie czynności związane z tym pełnomocnictwem jak jego powstanie, zmiana, wypowiedzenie itd. co do zasady zgłasza mocodawca tylko w formie dokumentu elektronicznego do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Samodzielnie udzielenie pełnomocnictwa ogólnego mogą zgłaszać adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy. Pełnomocnictwo ogólne można także zgłosić za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co ma zostać uregulowane rozporządzeniami ministerialnymi, których jeszcze nie ma. Wszystkie informacje związane z pełnomocnictwem ogólnym minister właściwy do spraw finansów publicznych umieści w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych przez niego prowadzonym. W związku z tymi zmianami każda czynność jak ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywrze skutek dopiero od dnia wpływu do Centralnego Rejestru. O pełnomocnictwie ogólnym pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów.

Z kolei pełnomocnictwo szczególne pozwala na działanie w konkretnej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Powinno być ono udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu wyłącznie na ustalonym formularzu.

Zmiany w zakresie pełnomocnictw obejmują nadto wprowadzenie nowego rodzaju spraw z urzędu, gdzie – w sprawie niecierpiącej zwłoki – można wyznaczyć dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego (którym może zostać wyznaczony przez organ podatkowy członek rodziny osoby nieobecnej, a w przypadku braku takiej osoby adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy). Wprowadzone także zostaną doręczenia elektroniczne, które będą obowiązkowe.

 WW.