Strona główna Aktualności Zmiany w prawie pracy 2016

Zmiany w prawie pracy 2016

905
PODZIEL SIĘ

Warto pamiętać, że rok 2016 przyniósł wiele zmian w przepisach, w tym przepisach prawa pracy. Zmiany w prawie pracy 2016 objęły w szczególności umowy o pracę zawierane na czas określony. Dodatkowo nowelizacja wprowadza nowe okresy wypowiedzenia, które wynoszą 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy nić 3 lata, 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata, 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

Dodatkowo pojawiła się możliwość pracodawcy pozwalająca zwolnić pracownika od obowiązku wykonywania pracy, w przypadku gdy ten przebywa na okresie wypowiedzenia (ale ma obowiązek uiścić wynagrodzenie za pracę osobie zwolnioną jednostronnie z wykonywania obowiązków.

Zmiany w prawie pracy 2016 wprowadziły także zmianę co do umowy na czas określony w ten sposób, że ten rodzaj umowy może być podstawą stosunku pracy maksymalnie dwukrotnie (bez wprowadzenia przy tym ograniczeń czasowych). Jako ochrona praw strony słabszej legalne jest zawarcie najwyżej 3 umów o pracę na czas określony (ich łączna długość nie będzie mogła przekroczyć 33 miesięcy). Oczywiście ustanowiono także kilka wyjątków od zasady zawierania maksymalnie 3 umów o pracę na czas oznaczony (łączny czas wynosi nie więcej niż 33 miesiące).

Wyjątki te dotyczą :

  • umowy zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w sytuacji, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Jeszcze szczegółowiej na ten temat była mowa w artykule pt. Za tydzień wchodzą w życie ważne zmiany przepisy Kodeksu pracy oraz w artykule pt. Umowy o pracę na czas określony – zmiany od 22 lutego 2016 r. – cd. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 WW.