Strona główna Aktualności Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (2)

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (2)

1223
PODZIEL SIĘ
zakaz działalności konkurencyjnej Sprawna spółka

Z dniem 1 marca 2019 r. nastąpią zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Wprowadzają je przepisy Ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (ustawa nowelizująca). [1]  

W pierwszej części artykułu Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (1) omówiliśmy nowe regulacje prawne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz kolej na kolejną aktualizację wybranych  przepisów dotyczących spółki akcyjnej i spółek osobowych wprowadzonych do K.s.h. przez ustawę nowelizującą.

Składanie rezygnacji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu w spółce akcyjnej

Od 1 marca br. zostanie uregulowane składanie rezygnacji przez jedynego członka zarządu spółki akcyjnej  z powierzonej mu funkcji. W art. 369 par. 5(1) i par. 5(2) Kodeksu  spółek handlowych (K.s.h.)  ustawodawca podał: „Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 397(1), chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie”.

Więcej informacji znajduje się w artykule:

Rezygnacja jedynego członka zarządu – nowe regulacje

Składanie pełnomocnictw w spółce akcyjnej

W sprawie pełnomocnictwa udzielonego przez wspólnika albo akcjonariusza spółki akcyjnej nie będzie już wymogu przekazywania oryginału dokumentu pełnomocnictwa do księgi protokołów. Podstawa prawna powyższej zmiany wynika z art. 421 par. 3 zdanie pierwsze K.s.h. zgodnie z którym wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów.

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej podano, że „zniesienie obligatoryjnego dołączania oryginału dokumentu pełnomocnictwa do księgi protokołów wydaje się być zasadne i nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo obrotu”. [2]

Sposób reprezentacji spółki akcyjnej w likwidacji

Likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Jeżeli o likwidacji orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów (art. 463 par. 1 i par. 2 K.s.h.).   

Od 1 marca 2019 r. obowiązujące zasady reprezentacji spółki akcyjnej  w likwidacji zostały doprecyzowane w art. 463 par. 3(1) K.s.h. Stanowi on: „Sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w statucie spółki, uchwale walnego zgromadzenia albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w likwidacji.”

„W ocenie projektodawcy zaproponowane rozwiązanie rozwieje pojawiające się w doktrynie i praktyce prawa wątpliwości. Pozwoli ono na swobodne kształtowanie zasad reprezentacji w postępowaniu likwidacyjnym wspólnikom, przy jednoczesnym potwierdzeniu w tym zakresie kompetencji sądu rejestrowego bez względu na etap postępowania likwidacyjnego czy też jego inicjatora”.  [3]

Zmiany w spółkach osobowych: spółka partnerska

Ustawa nowelizująca z dniem 1 marca br. wprowadza w Kodeksie spółek handlowych również zmiany przepisów w spółkach osobowych. [4]

Konkretnie chodzi o ustanowienie składu zarządu spółki partnerskiej.

W art. 97 par. 1 K.s.h. czytamy:  Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.

Do art. 97 K.s.h.  został dodany par. 3  o następującej treści: „Członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia”.

Zmiany w spółkach osobowych: spółka komandytowo – akcyjna

Odnośnie spółki komandytowo- akcyjnej zostanie zmieniony  art. 149 par. 1 K.s.h. Dotyczy on  wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza. W stanie prawnym obowiązującym do końca lutego br. wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki było dopuszczalne, jeżeli statut tak stanowił. Przepisy dotyczące spółki jawnej stosowane były  odpowiednio. [6]

Nowy artykuł 149 par. 1 K.s.h. brzmi następująco: „Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne. Przepisy dotyczące spółki jawnej stosuje się odpowiednio.”

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej  podkreślono: „Przepis w proponowanym brzmieniu ma na celu sformułowanie ustawowego uprawnienia komplementariusza do wypowiedzenia umowy spółki lub wystąpienia z niej, na zasadach ogólnych, dotyczących spółki jawnej” (projekt nr 2862).

Objaśnienie:

[1] Ustawa  z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018. 2244).

[2] Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczymhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2862 (dostęp w dniu 28 lutego 2019 r.)

[3] Tamże

[4] Z art. 4 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do spółek osobowych należy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

[5] art. 61 par. 3 K.s.h.

W.K.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA