Strona główna Aktualności Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (1)

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (1)

1680
PODZIEL SIĘ
Zmiany w kodeksie spółek handlowych Sprawna spółka

Z dniem 1 marca 2019 r. wejdą w życie nowe  przepisy wynikające  z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. [1] Wprowadzają  one m.in. zmiany w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.) [2].

Poznajmy najważniejsze zmiany w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.):

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Z dyspozycji zawartej w art. 161 par. 1 K.s.h. wynika, że z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny) powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Spółka z o.o. będzie  pozostawała spółką w organizacji od dnia zawarcia umowy spółki aż do dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawodawca w art. 161 par. 4 K.s.h. przewidział, że ,,§ 4. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników”. Co istotne, wyjątek stanowią spółki z o.o.  zawierane  przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w  systemie teleinformatycznym tj. za pośrednictwem Internetu (S24). [4]

Ww. regulacja w zakresie formy zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji jest zgodna z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w Postanowieniu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. II CSK 489/08.[3]

W przypadku zatem zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji nie jest zatem wystarczająca uchwała wspólników lecz jednomyślne uzgodnienie przez wspólników treści łączącej ich ostatecznie umowy spółki.

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej podano: „konieczność zachowania umownego trybu zmiany umowy spółki, (…) może wpłynąć w istotny sposób na pozycję wspólnika w spółce, może ona dotyczyć m.in. jego udziału w kapitale zakładowym, udziale w zyskach i innych prawach majątkowych, może też zmienić cel, jaki wspólnicy zobowiązali się realizować, zawierając umowę spółki”. [5]

Zmiany dotyczące wypłaty dywidendy i zwrotu zaliczki na dywidendę

W świetle art. 191 par. 1 K.s.h. prawo do dywidendy należy rozumieć jako prawo wspólnika do udziału w zysku spółki z o.o. Wynika ono z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczone jest  do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Od 1 marca 2019 r. nastąpi zmiana w art. 193 K.s.h. poprzez dodanie :

  1. w par. 3 zdania drugiego: „Jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku”.
  2. w par. 4 zdania drugiego : „Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Poza tym ustawodawca dodał nowy art. 195 par. 1(1) , w którym wprowadza obowiązek zwrotu zaliczek wypłaconych na poczet dywidend, w przypadku, gdy spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek. W takiej sytuacji wspólnicy zwracają zaliczki w:

1) całości – w przypadku odnotowania straty albo

2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidend.

Więcej na temat zmian w dywidendach 2019 zawiera artykuł:

Dywidendy od marca 2019 r. – nowe regulacje w Kodeksie spółek handlowych

Podejmowanie uchwał przez zwyczajne zgromadzenie wspólników w formie pisemnej

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. tworzą  wszyscy wspólnicy. Jest to organ, który „podejmuje decyzje w kluczowych sprawach dla spółki”. [6] Zwołuje je  zarząd spółki lub  jej  rada nadzorcza albo komisja rewizyjna. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się  w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,  czyli do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.  

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcie stosownej uchwały dotyczącej podziału zysku albo pokrycia straty w spółce,   udzielenie członkom organów spółki absolutorium. [7]

Od 1 marca 2019 r. ustawodawca uchyla art. 231 par. 4 Ks.h., który zabraniał pisemnego głosowania w sprawach należących do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Oznacza, to możliwość podejmowania z tym dniem uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników w formie pisemnej (w trybie obiegowym), poza zgromadzeniem wspólników.  

Pełnomocnik wspólnika nie musi przekazywać do księgi protokołów oryginału pełnomocnictwa

Wspólnik nie musi osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników. Może  udzielić pełnomocnictwa osobie przez siebie wybranej, która nie jest członkiem zarządu, ani też pracownikiem spółki. [8]

Od 1 marca br. zmieniony zostanie art. 243 par. 2 K.s.h.: „Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

Odwołanie zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników może być odwołane poprzez organ, który je zwołał. W przypadku, gdy wspólnik lub wspólnicy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, wtedy mają wyłączne prawo jego odwołania. Powyższe wynika z dodanego w  art.  235 par. 4 i dodanego w  art. 236 par. 3 K.s.h.

W rządowym projekcie ustawy projektodawca podkreślił: „Odwołanie powinno więc po pierwsze dotrzeć do adresata jednocześnie lub wcześniej od oświadczenia o zwołaniu zgromadzenia, a drugie odwołanie jest możliwe jedynie za zgodą adresata, jeżeli dotarło już do niego oświadczenie o zwołaniu zgromadzenia” (druk nr 2862).

Rezygnacja jedynego członka zarządu w spółce z o.o.

Od 1 marca br. w Kodeksie spółek handlowych znajdzie się nowa regulacja prawna dotycząca składania oświadczenia przez jedynego członka zarządu spółki z o.o. lub ostatniego z członków zarządu o rezygnacji z powierzonej mu funkcji.

W art. 202 K.s.h. dodany został  par. 6 o następującej treści: „Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 233(1), chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.”

Więcej informacji zawiera artykuł:

Rezygnacja jedynego członka zarządu – nowe regulacje

Pozostałe istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych zostaną omówione w drugiej części artykułu.

Objaśnienie:

[1] Ustawa  z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018. 2244)

[2] Kodeks spółek handlowych: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2017. 1577)

[3] Postanowieniem SN z dnia 25 lutego 2009 r. , sygn. akt  II CSK 489/08 – http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20CSK%20489-08-1.pdf (dostęp w dniu 26 lutego 2019 r. )

[4] Umowa spółki z o.o. – art. 157(1) K.s.h.

[5] Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2862 (dostęp w dniu 26 lutego 2019 roku)

[6] Pyzioł W.,  Szumański A., Weiss I., Prawo spółek , Warszawa 2014, s. 444

[7] art. 231 par. 1 – 2 K.s.h.

[8] art. 243 par. 1 i 3 K.s.h.

 

W.K.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA