Strona główna Inne Zmiany w interpretacjach podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w interpretacjach podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

1166
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie m.in. zmiany do Ordynacji Podatkowej – także w zakresie interpretacji indywidualnych oraz ogólnych. Cześć z nich wynika z ustawy z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649) oraz ustawy z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. 2015, poz. 1269). Interpretacje podatkowe od 1 stycznia 2016 r. przejdą zatem pewną metamorfozę.

Interpretacje podatkowe od 1 stycznia 2016 r. – na czym polegają najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w zakresie interpretacji ogólnych oraz indywidualnych będą polegać na tym, że:

  • wprowadzono wyraźną zasadę zgodnie, z którą interpretacja ogólna powinna obejmować opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana oraz wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym,
  • organ podatkowy nie wyda interpretacji indywidualnej, jeśli dany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej były już przedmiotem interpretacji ogólnej. W takich sytuacjach organ podatkowy wyda postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. Postanowienie takie będzie musiało obejmować konkretną interpretację ogólną, która ma tutaj zastosowanie wraz z podaniem miejsca publikacji. Na postanowienie to służyć będzie zażalenie, zatem przewidziany został tryb odwoławczy,
  • Interpretacje podatkowe od 1 stycznia 2016 r. muszą obejmować: 1) wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, 2) ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z 3) uzasadnieniem prawnym tej oceny. Organ podobnie jak do tej pory będzie mógł odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy zostanie uznane za prawidłowe w pełnym zakresie. Dotychczas przepis pomijał opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zmiana ma zatem charakter uściślający,
  • Wobec nowych możliwości wprowadzonych od 1.01.2016 r. tj. w szczególności w związku z możliwością wydawania postanowień o zastosowaniu do danej sprawy interpretacji ogólnej zmieniły się także uprawnienia Ministra Finansów. Dotychczas miał on możliwość dokonania z urzędu zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej. Obecnie natomiast ma prawo do: 1) zmiany każdej z tych interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2) uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i umorzenia postępowanie w sprawie wydania interpretacji, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, 3) stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym, 4) uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i wydania postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej, 5) zmiany ww. postanowienia, w przypadku zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu, 6) uchylenia ww. postanowienia, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i do przekazania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia,
  • Jednocześnie od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze wskazujące, że Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej (nowy organ podległy Ministrowi Finansów) uprawniony jest do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych tj. 1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 2) stwierdzenia wygaśnięcia zmiany interpretacji indywidualnych, 3) uchylania interpretacji indywidualnych oraz wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a Ordynacji Podatkowej (tj. w sytuacji gdy w zakresie wniosku o interpretację indywidualną została wydana już interpretacja ogólna).
  • Nowelizacja wprowadziła także prawo wystąpienia przez wnioskodawcę z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
  • Ważną nowością jest wprowadzenie interpretacji wspólnych a zatem możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). Podmioty te wskazują jednego z nich, który ma być stroną postępowania i do którego np. jest kierowana główna korespondencja w sprawie. Innowacją jest także możliwość wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową przez zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Interpretacje podatkowe od 1 stycznia 2016 r. będą zatem wydawane w nieco odmiennych niż do tej pory warunkach. Wydaje się, że spośród zmian najistotniejsze praktyczne znaczenie będzie miała: 1) odmowa wydania interpretacji indywidualnej w przypadku istnienia interpretacji ogólnej w tym samym temacie, oraz 2) możliwość wystąpienia z wnioskiem wspólnym przez podmioty będące stronami tego samego zdarzenia czy operacji gospodarczej.

 PW