Strona główna Aktualności Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

4664
PODZIEL SIĘ
Zmiany w podatku dochodowym LEXAGIT.PL

Od 1 stycznia 2019 r. w Ustawie  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U.2018. 1509 (ustawa o PIT) będą wprowadzone nowe zmiany. Wynikają one z dwóch ustaw nowelizujących podpisanych w listopadzie bieżącego roku. Jest to Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018. 2126) oraz Ustawa z dnia  23 października 2018 r.  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw,  podpisana przez Prezydenta w dniu 14 listopada 2018 r.

Poznajmy najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ skarbowy wypełni zeznanie podatkowe

Do tej pory podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych generalnie przygotowywali roczne zeznania podatkowe samodzielnie albo  korzystali  z pomocy  kancelarii podatkowych. 

Mogli je złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub drogą elektroniczną np. za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Od 1 stycznia 2019 r. do powyższych sposobów składania zeznań wprowadzona zostanie nowa usługa.

Będzie ona polegać na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Podatnik nie będzie składał w tym celu żadnego wniosku (art. 45cd ustawy o PIT).

Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępni podatnikom za pośrednictwem portalu podatkowego  wypełnione zeznanie PIT- 37 i  PIT – 38 za rok 2018.  

Będzie on zawierało  dane będące w posiadaniu Szefa KAS, tj. informacje od płatników, dane przekazywane „przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP”. [1]

Z rozliczenia PIT przez KAS mogą  skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Nie będzie to obejmować podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Podatnik będzie mógł zaakceptować udostępnione zeznanie przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian. Nie ma też obowiązku korzystania z tego zeznania i wtedy rozlicza się samodzielnie.  

Zmiany w podatku dochodowym – wspólne rozliczenie małżonków złożone po terminie

W obowiązującym stanie prawnym funkcjonuje art. 6 ust. 10 ustawy o PIT, który określa, iż w drodze korekty po terminie złożenia zeznania podatkowego nie można składać wniosku o wspólne rozliczenie dochodów małżonków lub preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

Na skutek zmiany regulacji prawnej istnieć będzie możliwość złożenia po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym korekty zeznania podatkowego zawierającej jeden z powyższych wniosków. 

Zasady rozliczania wydatków na używanie samochodów w firmie oraz do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady rozliczania kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzeniu  firmy oraz do celów prywatnych. Podatnik odliczy pełny odpis amortyzacyjny samochodu,  jeżeli wartość samochodu  elektrycznego [2] nie przekroczy kwoty 225.000 zł, a wartość samochodu osobowego nie  przekroczy kwoty  150 000 zł.

Do kosztów uzyskania przychodów  może być zaliczona  należna składka z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jeżeli wartość  samochodu osobowego także nie przekracza kwoty 150 000 zł.

W 2019 r. nie będzie obowiązywała tzw. kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zamiast „kilometrówki” przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód (niebędący jednakże środkiem trwałym firmy lub nieobjęty umową najmu, dzierżawy czy leasingu) na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł rozliczyć w kosztach wyłącznie 20% wydatków ponoszonych z tytułu jego używania.

Od 1 stycznia 2019 r. podatnik, który wykorzystuje swój samochód  także do celów prywatnych będzie mógł zaliczać do kosztów podatkowych jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodu. Możliwość odliczenia 100% kosztów związanych z samochodami będzie tylko wtedy, jeśli dla danego samochodu będzie prowadzona „kilometrówka” zgodnie z przepisami Ustawy o podatku VAT.

Nowy sposób liczenia terminu 5.lat na zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku

Nowelizacja ustawy o PIT  zmienia liczenie 5 – letniego terminu zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Niniejszy termin po którym można dokonać nieopodatkowanego zbycia nieruchomości będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.

W zakresie nieruchomości wydłużono także dotychczasowy 2-letni termin na wydatkowanie środków ze zbycia nieruchomości na tzw. własne cele mieszkaniowe do 3 lat licząc od końca roku w którym doszło do sprzedaży nieruchomości (podlegającej generalnie opodatkowaniu bo dokonywanej przed upływem ww. 5 lat).   

Opodatkowanie dochodów ze zbycia walut wirtualnych

Od  nowego roku kalendarzowego zyski z obrotu walutami wirtualnymi (np. bitcoin) kwalifikowane będą do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy o PIT). Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu .

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Z dyspozycji dodanego do ustawy o PIT art. 30ca  wynika, że kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są m.in. patent (prawo do wynalazku),  prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,  autorskie prawo do programu komputerowego.

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Wprowadzenie opodatkowania ”exit tax”

Do ustawy o PIT  wprowadzono  opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków, czyli tzw. „exit tax” (art. 30da–30di ustawy o PIT).

Z dodanego art. 30da wynika, że  opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega generalnie:

  1. przeniesienie firmy „poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu”.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:

  1. 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku,
  2. 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych

Do ustawy o PIT dodany został rozdział  „Ceny transferowe”.

Przez pojęcie „cena transferowa” należy rozumieć „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.  W  rozdziale tym podana została m.in. regulacja  dotycząca obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, wydłużone  terminy na sporządzenie  niniejszej dokumentacji, uregulowanie zasady ceny rynkowej, stosowanie korekty cen transferowych.

Podsumowanie informacji dotyczących zmian w cenach transferowych m.in. w publikacji:

Zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.

Przepisy nowelizujące ustawę o PIT wejdą w życie  z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Objaśnienie:

[1] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2854_u/$file/2854_u.pdf  

[2] W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018. 317)

[3] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2860_u/$file/2860_u.pdf

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji