Strona główna Aktualności Zmiany dla rolników? Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Zmiany dla rolników? Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

1275
PODZIEL SIĘ

W Sejmie RP znalazł się projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Projekt ten przygotowany został przez resort rolnictwa i rozwoju wsi.

Celem zmian jest zachęcanie do tworzenia spółdzielni rolników oraz ich związków. Proponowany system ma opierać się na zwolnieniach podatkowych dotyczących np. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn.

Według ekspertów z nowych rozwiązań skorzystać może ok. 1,5 mln osób fizycznych oraz prawnych prowadzących gospodarstwa rolne albo prowadzących działalność dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej.

W projekcie określono definicję spółdzielni rolników jako dobrowolne zrzeszenie osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Działalność ta powinna zakładana z uwagi na produkty rolne czy ich grupy oraz ryby (wykaz tych produktów znajdzie się w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rynków rolnych). Należy pamiętać że spółdzielnia nie może liczyć mniej niż dziesięciu członków.

Działalność spółdzielni powinna być oparta o statut. Do organów spółdzielni należą: rada nadzorcza, walne zgromadzenie, zarząd oraz zebrania grup członkowskich.

W projekcie wskazano grupę podmiotów, które uzyskają uprawnienie do zrzeszania się w ramach spółdzielni rolników. Tymi podmiotami mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne lub prowadzące działalność rolniczą w ramach działów specjalnych produkcji rolne, podmioty będące producentami produktów rolnych, ich grup, a także chów lub hodowlę ryb.

Wyjątkiem będą podmioty nie będące rolnikami (które będą mogły zakładać spółdzielnie) takie jak osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych, ich grup lub ryb wytworzonych przez rolników (ale nie będą odpowiednie do założenia spółdzielni oraz nie będą miały możliwości, by zasiadać w radzie nadzorczej, a ich członkostwo nie będzie uwzględniane przy określeniu liczby członków danej spółdzielni).

Spółdzielnie mogłyby zakładać swoje związki.

Projekt rządowy dotyczący tych zmian trafił do Sejmu 22 marca 2017 roku. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

WW.